Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 256-266
Tải về

ABTRACT

We study the supersymetric seesaw model in a S4 based flavor model. It has been shown that at the leading order, the model yields to exact tri-bimaximal pattern of the lepton mixing matrix and zero lepton-asymmetry of the decays of heavy right-handed neutrinos. By introducing a soft-breaking term in Dirac-neutrino mass matrix, a non-zero Ue3 is generated leading to the non-zeros of mixing angle q13 and Dirac CP violating phase dCP, and we also obtained the deviations of the values q12 and q23 from their tri-bimaximal values. In addition, non-zero lepton asymmetry from the decays of right-handed neutrinos is generated, as a result, by a reasonable choice of model parameters compatible with low-energy data, the baryon asymmetry of the Universe is successful generated through flavored leptogenesis.

Keywords: seesaw mechanism, tri-bimaximal pattern, baryon asymmetry, leptogenesis

Title: S4 flavor symmetry and physical phenomena

TóM TắT

Chúng tôi nghiên cứu mô hình siêu đối xứng với cơ chế seesaw dựa trên nhóm đối xứng S4. Khi không tính đến các bổ đính, mô hình thu được cấu trúc tri-bimaximal của các góc trộn khu vực lepton và không có sự vi phạm số lepton trong phân rã của các neutrino phân cực phải.Bằngcách đưa vào ma trận khối lượng neutrino Dirac một yếu tố nhiễu loạn, chúng tôi thu được giá trị khác không của Ue3 dẫn đến giá trị khác không của góc q13 pha dCP, ngoài ra các góc trộn q12 và q23 cũng dịch đi so với giá trị của chúng trong cấu trúc tri-bimaximal. Ngoài ra, sự bất đối xứng số lepton cũng được sinh ra qua quá trình phân rã của các neutrino phân cực phải. Bằng cách chọn các tham số của mô hình sao cho phù hợp với kết quả thực nghiệm ở năng lượng thấp, bất đối xứng vât chất-phản vật chất của vũ trụ được giải thích định lượng thông qua quá trình leptogenesis có phân biệt sự đóng góp của các lepton thế hệ.      

Từ khóa: cơ chế seesaw, cấu trúc tri-bimaximal, bất đối xứng baryon, leptogenesis

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 162-172
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 96-104
Tải về
2020 (2020) Trang:
Tạp chí: Progress of Theoretical and Experimental Physics
Vol.23, No.3 (2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Vol.24, No.2 (2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Vol.24, No.1 (2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Vol 28, No.8 (2014) Trang: 1-15
Tạp chí: Modern Physics Letter A
1 (2013) Trang: 84
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Advances in High Energy Physics
37 (2012) Trang: 214
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
37 (2012) Trang: 223
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
36 (2011) Trang: 46
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...