Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 153-162
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 25 May 2016
Revised 10 Jul 2016

Accepted 29 Jul 2017

 

This article is aimed at examining determinants of income diversification among rural households in Vietnam and the impacts of diversification on household income. The Poisson and Tobit regression methods were applied. The data for this empirical study was detached from Vietnam Household Living Standard Surveys (VHLSS) conducted from 2002 to 2010. The regression results showed that socio-economic factors have strong influence on household income diversification in the rural areas, and, in turn, income diversification has positive impact on household income growth. It implied that income diversification is an important strategy to improve househo

Keywords

Determinants, impacts, income diversification, Poisson, Tobit, VHLSS, Vietnam

Cited as: Diep, H.T.N., Vien, H.T., 2017. Determinants of income diversification and its effects on rural household income in Vietnam. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 153-162.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...