Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 120-134
Tác giả: Dao Nam Giang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/06/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

A literature review on earnings management in banking industry

Từ khóa:

Thao túng/điều tiết lợi nhuận kế toán, ổn định lợi nhuận, các khoản dồn tích, dự phòng rủi ro tín dụng, phân phối của lợi nhuận

Keywords:

Accruals, earnings distribution, earnings management, earnings smoothing, loan loss provision

ABSTRACT

This paper is aimed to provide a literature review on earnings management in banking industry through 4 research groups including accruals quality, earnings smoothing through loan loss provision, benchmark beating and external indicators of earnings misstatement. The discussion on controversial issues among previous studies helps to determine research gaps and propose direction for future research. Specifically, earnings management in banking industry in developing countries rarely dealt with by previous studies and is a fertile field for future research. Besides, whether commercial banks, especially in Asian countries, using loan loss provision to smooth earnings remains an open question. Some proxies of earnings management have also been neglected in banking industry, e.g. comparing variability of earnings and variability of cashflow.

TÓM TẮT

Bài viết tổng hợp các nghiên cứu về hoạt động thao túng hay điều tiết lợi nhuận (earnings management) theo 4 nhóm là đánh giá chất lượng các khoản dồn tích, thao túng dự phòng để ổn định lợi nhuận, điều tiết số liệu để đạt các mục tiêu về lợi nhuận, và khảo sát các gian lận và sai sót đã được phát hiện, đồng thời làm rõ những vấn đề còn tranh cãi hoặc chưa được giải quyết ở từng hướng nghiên cứu. Các phân tích trong bài đã chỉ ra rằng hoạt động thao túng lợi nhuận ở các ngân hàng thương mại ở nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi vẫn là một khoảng trống nghiên cứu lớn. Câu hỏi về khả năng điều tiết dự phòng để ổn định lợi nhuận tại các quốc gia châu Á như Việt Nam vẫn là một câu hỏi mở. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra cơ hội để vận dụng các thước đo chất lượng lợi nhuận phổ biến trong các nghiên cứu ở lĩnh vực phi tài chính cho các ngân hàng thương mại.

Trích dẫn: Đào Nam Giang, 2017. Tổng quan nghiên cứu về thao túng lợi nhuận công bố bởi các ngân hàng thương mại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 120-134.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...