Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 74-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/09/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Barcode scanning with smartphones and its application in roll-call system

Từ khóa:

Mã vạch, hệ thống điểm danh, thư viện ZXing, phần mềm trên điện thoại thông minh, phần mềm trên máy vi tính

Keywords:

Barcode, roll-call system, ZXing library, software on the smartphone, software on the computer

ABSTRACT

With the ZXing library, the capture function of a smartphone can be used to scan barcodes without being connected to a specialized equipment or server. Additionally, barcode cards have been used in agencies, businesses, and schools in for personnel information management systems. Therefore, we have studied to take the advance of the smartphone in scanning barcode to apply to a roll-call system. This approach has more advantages than the traditional roll-call method. The proposed roll-call system consists of software on smartphones and software on PC. Libraries including Zxing, Mcrypt, and winzipaes are used to build software on the smartphone. This software has the following major functions: taking a roll-call with a determined event, displaying a roll-call history, packing a roll-call data into a compressed file with password protection and sending it to the PC via email or other methods. The software on PC is developed with functions such as: processing, summarizing, and reporting the roll call results. The proposed roll-call system has successfully been tested at Can Tho University where both students and staff have barcode identity cards.

TóM TắT

Với sự hỗ trợ của thư viện ZXing, chúng ta có thể sử dụng chức năng chụp ảnh của điện thoại di động để quét mã vạch mà không cần phải kết nối với thiết bị chuyên dùng hay máy chủ. Thêm vào đó, các cơ quan, doanh nghiệp và trường học đã dùng thẻ có in mã vạch để quản lý cán bộ, công nhân và viên chức. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu khai thác khả năng quét mã vạch của điện thoại di động trong việc điểm danh. Phương pháp điểm danh này có nhiều tiện lợi hơn các cách điểm danh truyền thống. Hệ thống điểm danh mà chúng tôi xây dựng gồm phần mềm trên điện thoại di động và phần mềm trên máy tính (PC). Các thư viện Zxing, Mcrypt và winzipaes đã được vận dụng để phát triển phần mềm trên điện thoại với các chức năng chính như: điểm danh theo sự kiện bằng cách quét mã vạch trên thẻ, xem lịch sử điểm danh, đóng gói dữ liệu điểm danh thành tập tin nén có mật mã để gửi đến PC. Phần mềm trên PC có chức năng xử lý, tổng hợp, thống kê và trình bày kết quả điểm danh. Hệ thống đã được thử nghiệm thành công thông qua việc điểm danh trên thẻ sinh viên và thẻ viên chức ở Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 137-146
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...