Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 82-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 26/09/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

On finite unions of submodules

Từ khóa:

Hợp của các module con, module con nguyên tố, module con nửa nguyên tố

Keywords:

Prime submodules, semiprime submodules, union of submodules

ABSTRACT

Prime Avoidance theorem is a famous theorem in Commutative Algebra. Some authors proved this theorem in case the ring is not commutative. Moreover, many authors generalized this result for modules over commutative ring and noncommutative ring. In this paper, Sanh’s definition (2010) of prime submodule was used to study the finite unions of submodules and prove the Prime Avoidance theorem for modules over noncommutative ring.

TÓM TẮT

Prime Avoidance là một định lý nổi tiếng trong Đại số giao hoán. Một số tác giả đã chứng minh định lý này trong trường hợp vành không giao hoán. Hơn nữa, nhiều nhà toán học đã mở rộng kết quả này cho module trên vành giao hoán và vành không giao hoán. Trong bài báo này, định nghĩa module con nguyên tố theo Sanh (2010) được sử dụng để nghiên cứu bài toán hợp hữu hạn của các module con và chứng minh kết quả Định lý Prime Avoidance cho module trên vành không giao hoán.

Trích dẫn: Lê Phương Thảo, 2017. Hợp hữu hạn của các module con. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 82-87.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 59-65
Tải về
13 (2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
37 (2013) Trang: 591-600
Tạp chí: Southeast Asian Bulletin of Mathematics
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...