Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 59-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

On images and inverse images of prime submodules, nilpotent submodules

Từ khóa:

Ảnh và tạo ảnh, module con lũy linh, module con nguyên tố

Keywords:

Images and inverse images, nilpotent submodules, prime submodules

ABSTRACT

Prime ideals and nilpotent ideals are among the important topics in ring theory. Prime submodules and nilpotent submodules are generalizations of the above concepts in module theory. In this paper, images and inverse images of prime submodules, images and inverse images of nilpotent submodules of a module on a noncommutative ring are studied. Conditions to guarantee that images and inverse images of prime submodules are prime submodules, images and inverse images of nilpotent submodules are also nilpotent submodules are given and proved.

TÓM TẮT

Ideal nguyên tố và ideal lũy linh là các chủ đề nghiên cứu quan trọng của lý thuyết vành. Module con nguyên tố và module con lũy linh được xem là sự mở rộng của các khái niệm này trong lý thuyết module. Bài báo này nghiên cứu ảnh và tạo ảnh của các module con nguyên tố, ảnh và tạo ảnh của các module con lũy linh của một module trên vành không giao hoán. Các điều kiện để ảnh và tạo ảnh của các module con nguyên tố cũng là module con nguyên tố, ảnh và tạo ảnh của các module con lũy linh cũng là module con lũy linh được chỉ ra và chứng minh.

Trích dẫn: Lê Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hùng và Đỗ Thị Kim Thoản, 2018. Ảnh và tạo ảnh của module con nguyên tố, module con lũy linh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 59-65.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 82-87
Tải về
13 (2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
37 (2013) Trang: 591-600
Tạp chí: Southeast Asian Bulletin of Mathematics
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...