Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 59-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/06/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Indole acetic acid and siderophore production by selected isolates of plant associated bacteria and their effects on growth of  maize (Zea mays L.) in pot experiments

Từ khóa:

Cây bắp, IAA, siderophore, vi khuẩn thúc đẩy tăng trưởng thực vật, vi khuẩn liên hiệp thực vật

Keywords:

Maize, IAA, siderophores, Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB), Plant Associated Bacteria (PAB)

ABSTRACT

Fifty five isolates of bacteria associated with maize were tested for the production of IAA using Fe-HClO4 and Fe-H2SO4 reagents. The production of IAA in the absence and the presence of 100 mg/L of  trp was in the range of  0.24 to 9.99 and 0.14 to 12.51 mg/L, respectively. There were 16 isolates showing a remarkable decrease in the production of IAA in the presence of trp. Twelve isolates were further assayed for siderophore production on the CAS agar medium according to the method modified by Srivastava et al. (2013) but there was only one of them showing the ability. The length of the changed color edges starting from the borderline between the two media PS and CAS produced by isolate DDN10b changed from 1.30±0.10 cm at 2 DAI to 2.67±0.21 cm at 4 DAI. Effects of 5 potential isolates on plant growth of maize were studied under pots experiments. All isolates demonstrated an increase in shoot length, fresh shoot and root weight, and dry mass of one month old plants compared to the control. The best three were VTN2b (Bacillus subtilis), DDN10b (Burkholderia sp.) and TDB1 (Bacillus sp.) showing effects on dry mass equivalent to 50% NPK treatment or 75% NPK treatment and were suggested for field trials.

TÓM TẮT

Năm mươi lăm dòng vi khuẩn liên hiệp cây bắp đã được kiểm tra sự sản xuất IAA với thuốc thử Fe-HClO4 và Fe-H2SO4. Lượng IAA đo được là 0,24 – 9,99 mg/L khi không bổ sung trp và 0,14 – 12,51 mg/L khi bổ sung 100 mg/L trp. Khi có mặt trp, có 16 dòng đã biểu hiện sự giảm sản xuất IAA đáng lưu ý. Mười hai dòng đã được tiếp tục khảo sát khả năng sản sinh siderophore trên môi trường thạch CAS theo công thức cải biên bởi Srivastava et al. (2013) nhưng chỉ có một dòng thể hiện khả năng này. Dải chuyển màu do dòng DDN10b tạo ra giữa hai môi trường PS và CAS ở 2 DAI là 1,30±0,10 cm và ở 4 DAI là 2,67±0,21 cm. Năm dòng tiềm năng đã được nghiên cứu ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của cây bắp trồng trong chậu. Tất cả các dòng đều làm tăng chiều cao, khối lượng thân lá và rễ tươi, khối lượng chất khô của cây một tháng tuổi so với đối chứng. Ba dòng tốt nhất là VTN2b (Bacillus subtilis), DDN10b (Burkholderia sp.) và TDB1 (Bacillus sp.) có tác động trên sinh khối khô tương đương với nghiệm thức 50% hay 75% NPK và đã được đề xuất cho các thử nghiệm ngoài đồng.

Trích dẫn: Đặng Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Xuân Mỵ và Cao Ngọc Điệp, 2016. Sự sản xuất IAA và siderophore của các dòng vi khuẩn liên hiệp thực vật và ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của cây bắp (Zea mays L.) trồng trong chậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 59-67.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...