Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 50-59
Tải về

ABSTRACT

A feeding trial was conducted to evaluate the replacement of fish meal (FM) protein by defatted soybean meal (SBM) protein in diets for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings (initial weight of 6.73 g/fish). Six isonitrogenous (35%) and isocaloric (4.6 kcal g-1) diets were formulated to replace FM protein by SBM protein at the level of 0% (control), 20%, 40%, 60%, 80% and 100%. Each treatment was randomly designed with triplication. After 8 experimental weeks, weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR) and protein efficiency ratio (PER) of fish fed with the control diet were not significantly different from fish fed with the diets in which SBM protein replaced 20% to 60% of FM protein (p>0.05). Replacing 80% and 100% of FM protein by SBM protein resulted in lower WG, SGR and PER, and higher FCR than those of the control diet (p<0.05). There were no significant differences in the survival rate (SR) and hepatic somatic index (HSI) among the treatments (p>0.05). Lipid and ash contents in whole body decreased as dietary SBM protein level increased. Results of the present study indicated that up to 60% of fish meal protein can be replaced by soybean meal protein without causing reduction on growth performance and feed ultilization of striped catfish fingerlings.

Keywords: Pangasianodon hypophthalmus, fish meal, soybean meal

Title: Replacement of fish meal by soybean meal in diets of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng đạm bột đậu nành ly trích dầu trong khẩu phần thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở giai đoạn giống (cỡ ở 6,73 g/con). Sáu nghiệm thức thức ăn được phối chế có cùng mức đạm (35%) và năng lượng (4,6 kcal/g), với các mức thay thế đạm bột cá bằng đạm bột đậu nành ly trích dầu lần lượt là 0% (đối chứng), 20%, 40%, 60%, 80% và 100%. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Sau 8 tuần thí nghiệm, các chỉ tiêu về tăng trọng (WG), tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR), hệ số thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng đạm (PER) của cá ở nghiệm thức đối chứng khác biệt không có ý nghĩa so với cá ở các nghiệm thức thay thế từ 20% - 60% đạm bột cá bằng đạm bột đậu nành ly trích dầu (p>0,05). Các chỉ tiêu WG, SGR, PER của cá ở nghiệm thức thay thế 80% và 100% protein bột cá bằng đạm bột đậu nành ly trích dầu thì thấp hơn và có FCR cao hơn so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Tỷ lệ sống (SR) và chỉ số gan trên cơ thể (HSI) giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Hàm lượng chất béo và tro trong cơ thể cá giảm đáng kể khi tăng lượng đạm bột đậu nành ly trích dầu trong thức ăn. Kết quả nghiên cứu này cho thấy đạm bột đậu nành ly trích dầu có thể thay thế đến 60% đạm bột cá mà không làm giảm khả năng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra ở giai đoạn giống.

Từ khóa: Pangasianodon hypophthalmus, bột cá, bột đậu nành

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 101-108
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 196-204
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 207-213
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 261-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 310-318
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 390-397
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 398-405
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 58-65
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 96-103
Tải về
Số 03 (2005) Trang:
Tải về
8 (2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
(2015) Trang:
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...