Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 23a(2012) Trang: 100-107
Tải về
Số tạp chí 20a(2011) Trang: 100-107
Tải về
Số tạp chí 16a(2010) Trang: 100-110
Tải về
Số tạp chí 45(2016) Trang: 101-111
Tải về
Số tạp chí 43(2016) Trang: 106-115
Tải về
Số tạp chí 39(2015) Trang: 118-127
Tải về
Số tạp chí 22a(2012) Trang: 123-130
Tải về
Số tạp chí 26(2013) Trang: 127-133
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 130-135
Tải về
Số tạp chí 24a(2012) Trang: 144-152
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 151-156
Tải về
Số tạp chí 24b(2012) Trang: 18-25
Tải về
Số tạp chí 13(2010) Trang: 180-188
Tải về
Số tạp chí 19a(2011) Trang: 211-221
Tải về
Số tạp chí 11a(2009) Trang: 218-227
Tải về
Số tạp chí Thủy sản 2014(2014) Trang: 236-244
Tải về
Số tạp chí 11b(2009) Trang: 255-263
Tải về
Số tạp chí 23b(2012) Trang: 265-271
Tải về
Số tạp chí 17a(2011) Trang: 30-38
Tải về
Số tạp chí 40(2015) Trang: 40-46
Tải về
Số tạp chí 16a(2010) Trang: 40-50
Tải về
Số tạp chí 30(2014) Trang: 45-52
Tải về
Số tạp chí 42(2016) Trang: 56-64
Tải về
Số tạp chí 47(2016) Trang: 62-70
Tải về
Số tạp chí 38(2015) Trang: 73-79
Tải về
Số tạp chí 36(2015) Trang: 81-87
Tải về
Số tạp chí 41(2015) Trang: 86-93
Tải về
Số tạp chí 31(2014) Trang: 87-92
Tải về
Số tạp chí 35(2014) Trang: 91-96
Tải về
Số tạp chí 49(2017) Trang: 91-99
Tải về
Số tạp chí 32(2014) Trang: 94-99
Tải về
Số tạp chí 29(2013) Trang: 96-103
Tải về
Số tạp chí 21b(2012) Trang: 97-107
Tải về
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 16/2016(2016) Trang: 77-83
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí (2015) Trang: 773
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 482
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 482
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 483
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí 6/2015(2015) Trang: 81-86
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí (2015) Trang: 32
Tạp chí: Feed and Feeding Management for Healthier Aquaculture and Profit, Cantho University, 20-23 October 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 279
Tạp chí: 5th IFS 2015, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia, 1-4 December 2015
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí (2014) Trang: 81
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam, Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thời gian tổ chức: Ngày 3-5 tháng 4 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 71
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam, Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thời gian tổ chức: Ngày 3-5 tháng 4 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 71
Tạp chí: IFS 2014, 4th International Fisheries Symposium, Địa điểm: Indonesia, Thời gian: 30-31 tháng 10 năm 2014
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Aquaculture Society
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture 2013. SECC, HCM city 10-13/12/2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture 2013. SECC, HCM city 10-13/12/2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference. Can Tho University, 28- 29/8/2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo KH Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...