Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 135-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 04/07/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effect of Psidium guajava and Phylanthus amarus extracts on immune responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) leukocytes

Từ khóa:

Cá tra, diệp hạ châu, miễn dịch, ổi, tế bào bạch cầu

Keywords:

Psidium guajava, Phyllanthus amarus, leukocytes, immune response, striped catfish

ABSTRACT

Psidium guajava and Phyllanthus amarus are well-known as herbs that have been widely used in Vietnamese traditional medicines. However, studies on the effects of these plants in improving immune system of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) have received less attention. Therefore, this study aimed to investigate the effect of ethanolic leave extracts from  P. guajava, P. amarus, and their mixtures (1: 1, v/v) on leukocytes of striped catfish (P. hypophthalmus). Leukocytes (5×106 cells/mL) collected from peripheral blood and head kidney were treated with P. guajava, P. amarus and their extracts combination at 2 different concentrations (10 and 100 mg/mL) for 24 hrs. The results showed that P. guajava, P. amarus and their extracts combination could stimulate positively to increased immune parameters. Specifically, lysozyme activity and total cellular Ig in treatments treated with extracts increased remarkably compared to the control (p<0.05). However, the reactive oxygen species activity statistically increased only in the treatment stimulated with 100 mg/mL of P. amarus and treatment supplemented 10 mg/mL of their combination in head kidney leukocytes. Similarly, the nitric oxide synthases activity of head kidney leukocytes only enhanced remarkably after stimulation with 100 mg/mL of P. guajava extract. Besides, the mixture of P. guajava and P. amarus at the high dose (100 mg/mL) also stimulated complement activity compare to the control (p<0,05).

TÓM TẮT

Ổi (Psidium guajava) và diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) là những loại dược liệu truyền thống nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của những dược liệu này lên việc cải thiện hệ miễn dịch của cá tra (Pangasianoson hypophthalmus) ít được quan tâm. Do đó, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của chiết xuất ethanol từ lá ổi, diệp hạ châu và hỗn hợp chiết xuất giữa chúng (1:1) lên tế bào bạch cầu cá tra. Các tế bào bạch cầu (5×106 tế bào/mL) thu từ máu ngoại vi và thận của cá tra được bổ sung chiết xuất riêng lẻ từ lá ổi, diệp hạ châu và hỗn hợp chiết xuất lá ổi: diệp hạ châu tại 2 nồng độ khác nhau (10 và 100 mg/mL) trong 24 giờ nuôi cấy. Kết quả cho thấy chiết xuất từ lá ổi, diệp hạ châu và hỗn hợp chiết xuất có tác động tích cực đến các chỉ tiêu miễn dịch được khảo sát. Cụ thể, hoạt tính lysozyme và tổng kháng thể của các nghiệm thức có bổ sung chất chiết xuất tăng đáng kể so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Tuy nhiên, hoạt tính reactive oxygen species  (ROS) chỉ tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nghiệm thức có bổ sung chiết xuất lá diệp hạ châu (100 mg/mL) và nghiệm thức có bổ sung hổn hợp chiết xuất lá ổi: diệp hạ châu (10 mg/mL) đối với tế bào bạch cầu thận. Tương tự, hoạt tính nitric oxide synthases (NOS) của tế bào bạch cầu thu từ thận tăng đáng kể sau khi được bổ sung 100mg/mL chất chiết xuất lá ổi. Ngoài ra, hỗn hợp chiết xuất lá ổi: diệp hạ châu tại liều cao (100 mg/mL) cũng có tác dụng làm tăng có ý nghĩa thống hoạt tính bổ thể của tế bào bạch cầu thu từ máu ngoại vi và thận cá tra so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05).

Trích dẫn: Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương và Bùi Thị Bích Hằng, 2018. Ảnh hưởng của chiết xuất ổi (Psidium guajava) và diệp hạ châu (Phylanthus amarus) lên đáp ứng miễn dịch của tế bào bạch cầu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 135-142.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...