Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 193-202
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 14/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

An analysis of determinants of access to trade credit: A case of delayed payments in purchases of agricultural materials of shrimp households in Kien Giang Province

Từ khóa:

Kiên Giang, nông hộ, tín dụng thương mại

Keywords:

Kien Giang, households, trade credit

ABSTRACT

Trade credit in purchasing of agricultural materials by shrimp households was a type of informal credit that was common in recent years. However, the access of shrimp households to delayed payments has been still constrained. This study is aimed at analyzing the determinants of the access to delayed payments and the amount of delayed payments in purchasing the agricultural materials by shrimp households in Kien Giang province. The research data were collected directly from a survey of 313 shrimp households in Kien Giang province in December 2015. The result of Probit model showed that the determinants of the delayed payments are the value of agricultural land; the relationship between the household and the agent; the distance from the household to the agent; the number of agents in the local areas; average income and amount of loan of formal credit. In addition, the results of Tobit model showed that the amount of delayed payments by shrimp farming households in Kien Giang province depends on determinants such as value of agricultural land; the distance from the household to the agent; the number of agents in the local; the relationship between the households and the agent; the amount of loan of formal credit and the householders’ experience in shrimp farming.

TÓM TẮT

Tín dụng thương mại là loại hình tín dụng phổ biến đối với hộ nuôi tôm trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc tiếp cận tín dụng thương mại của nông hộ còn bị giới hạn. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích các yếu tố quyết định khả năng tiếp cận và lượng tiền mua chịu vật tư nông nghiệp của các hộ nuôi tôm ở tỉnh Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập trực tiếp từ 313 hộ nuôi tôm tỉnh Kiên Giang vào tháng 12 năm 2015. Kết quả mô hình Probit cho thấy việc tiếp cận tín dụng dưới hình thức mua chịu vật tư nông nghiệp của hộ chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: giá trị đất nông nghiệp; khoảng cách từ nông hộ nuôi tôm đến đại lý vật tư; thời gian quen biết với đại lý vật tư; số lượng đại lý vật tư nông nghiệp ở địa phương; thu nhập bình quân và lượng tiền vay chính thức của hộ nuôi tôm. Bên cạnh đó, kết quả mô hình Tobit cho thấy lượng tiền mua trả chậm chịu tác động của các yếu tố: giá trị đất nông nghiệp; khoảng cách từ nông hộ đến đại lý vật tư; số lượng đại lý vật tư nông nghiệp trong địa bàn; thời gian quen biết với đại lý vật tư nông nghiệp ở địa phương; lượng tiền vay chính thức và số năm kinh nghiệm trong nghề nuôi tôm của chủ hộ.

Trích dẫn: Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Võ Thành Danh, 2018. Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 193-202.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...