Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 70-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Comparison of techincal and environment characteristics of White-leg shrimp and Tiger shrimp intensive systems in the Soc Trang province

Từ khóa:

Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, kỹ thuật nuôi, môi trường

Keywords:

Tiger shrimp, white-leg shrimp, technical characteristics, environment

ABSTRACT

The study aims to determine the differences in farming practice and water quality between intensive tiger shrimp (3 ponds) and white-leg shrimp farms (3 ponds). Record keeping of shrimp pondswere selected to record information related to farming practice. Water, sidement and harvested shrimp and feed samples in the tiger and white-leg shrimp ponds were collected to analyze the water/sediment quality and total nitrogen and phosphorus in the harvested shrimp and feeds. Results of survey showed that the stocking density and yield in tiger shrimp farms (26.47 shrimp/m2, 6.63 ton/ha/crop) were significantly lowerthan those in white-leg shrimp farms (80.67 shrimp/m2, 12.90 ton/ha/crop; p0,05). Feed conversion ratio in white-leg shrimp farms was significantly lower than that intiger shrimp farms.Generally, temperature, salinity, total organic matter in the white leg shrimp ponds were higher than those of the tiger shrimp ponds. Dissolved oxygen, nitrite, nitrate, total nitrogen and total phosphorus in the white-leg shrimp ponds were also higher than those of tiger shrimp ponds. The percentage of nitrogen assimilated from feed to white-leg shrimp bodies (20.6±1.79%) was significantly higher than that in tiger shrimp (14.72±1.26%) (p0.05).

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng môi trường nước ở hai mô hình nuôi tôm sú (3 ao) và tôm thẻ chân trắng (TTCT) 3 ao. Nhật ký ao nuôi của tôm được chọn thu thập số liệu về đặc điểm kỹ thuật của nuôi tôm sú và TTCT. Mẫu nước, bùn, tôm thu hoạch và thức ăn trong mô hình nuôi tôm sú và TTCT được thu và phân tích đặc điểm chất lượng nước, bùn đáy ao và tổng đạm, tổng lân trong mẫu thức ăn và mẫu tôm thu hoạch. Kết quả điều tra cho thấy, mật độ thả giống và năng suất của ao tôm sú (26,47 con/m2, 6,63 tấn/ha/vụ) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với ao nuôi TTCT (80,67 con/m2, 12,90 tấn/ha/vụ; p0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn của mô hình nuôi TTCT thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với mô hình nuôi tôm sú (p0,05) so với mô hình nuôi tôm sú (11,15±1,01%).

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 116-123
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 164-176
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 69-79
Tải về
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...