Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 116-123
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/04/2015

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Nutrient characteristics and benfit of sedement
re-used of tra catfish pond for agriculture in the Mekong Delta

Từ khóa:

Cá tra, bùn đáy ao, đặc điểm dinh dưỡng, tái sử dụng

Keywords:

Tra Catfish, sediment, nutrient characteristics,
re-used

ABSTRACT

This study aims to determine the nutrient characteristics and current status of utilization of sediment in the Tra catfish pond. The objectives of study were (1) analysis of parameters of catfish sediment’s nutrition; (2) determination on status of catfish sediment re-used for agriculture sector. Results pointed out that there are statistically significant difference on the nutrition degree among farm scales, between certified farms and none certified farms, between pond used home-made fish and commercial feed but are not significant different on the nutrition degree between pond with average fish weight of 500 g/fish and 900 g/fish. The catfish pond sediment contains 17.1% total organic matter (CHC); 9.90% total carbon (TC); 2.04 mg/g total nitrogen (TN) and 0.96 mg/g total phosphorus (TP); and 6.7 pH and 2.45 mS/cm electrical conductivity (EC). The sediment re-used for agriculture indicated plants which used catfish sediments as planting beds/plots could save 9 - 100% quantity of inorganic fertilizers used that depended on type of plants, the production and quality of plants also were improved and increased. The utilization of catfish sediment for agriculture sector could be a suitable model for sustainable development and it can contribute to reduce potential pollution compared to that of none treatment method for sediment removing and its draining directly into public areas.

TÓM TẮT

Khảo sát thành phần dinh dưỡng, xử lý và sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra nhằm mục đích phân tích thành phần dinh dưỡng của bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu được tiến hành với các nội dung chính: (1) phân tích thành phần dinh dưỡng bùn đáy ao nuôi cá tra; (2) sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra cho sản xuất nông nghiệp. Kết quả cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về hàm lượng dinh dưỡng ao nuôi cá tra giữa các qui mô nuôi, giữa các ao có chứng nhận và ao chưa chứng nhận, giữa ao nuôi bằng thức ăn tự chế biến và ao nuôi bằng thức ăn viên công nghiệp nhưng khác biệt không ý nghĩa thống kê giữa giai đoạn cá 500 g/con và giai đoạn cá khoảng 900 g/con. Thành phần dinh dưỡng bùn đáy ao nuôi cá tra có: 17,1% chất hữu cơ (CHC), 9,90% tổng carbon (TC), 2,04 mg/g tổng đạm (TN) và 0,96 mg/g tổng lân (TP); với giá trị pH là 6,7 và độ dẫn điện (EC) là 2,45 mS/cm. Khi sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra để trồng hoa màu thì có thể tiết kiệm một lượng phân đáng kể từ 9 - 100% lượng phân bón vô cơ tùy theo loại cây trồng, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp bằng bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh là một trong những mô hình phát triển bền vững và góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi bùn đáy ao nuôi cá tra thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 164-176
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 69-79
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 70-78
Tải về
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...