Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 49-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/07/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

Some biological characteristics of yellowstrip scad Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) in the west sea of southern Vietnam

Từ khóa:

Cá Chỉ vàng, đặc điểm sinh học, Selaroides leptolepis

Keywords:

Yellowstrip scad, biological characteristics, Selaroides leptolepis

ABSTRACT

Biological characteristics of Yellowstrip Scad - Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) were analyzed by using the fisheries biology data collected in landing sites from 2014 to 2015 in the Southwest Sea of Vietnam. Results indicated that the main lengh of Yellowstrip scad in the Southwest sea was 11.3 cm, in the range of 4.5cm to 15.4 cm. The length-weight relationship equations was W=0,000008L3,154 (male), W= 0,000009L3,114 (female), W=0,00002L2,965 (juvenile). Growth parameters (L∞ and K) of the von Bertalanffy equation were 16.3 cm and 1.2/year, respectively. The length at first maturity of fish (Lm50) was 9.8 cm. Male/Female rate of fish was 1.1. The Yellowstrip scad breeds throughout the year but the spawning peaks are observed from Febuary to April. The total mortality Z=4.24/year, the instantaneous natural mortality due to predation, aging and other environmental causes with M= 2.39/year, the instantaneous fishing mortality caused by fishing F=1.85/year and exploitation rate
E= 0.44/year.

TÓM TẮT

Đặc điểm sinh học của cá Chỉ vàng - Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ở vùng biển Tây Nam Bộ được phân tích dựa trên số liệu từ 14 chuyến thu mẫu sinh học của Tiểu dự án I.9 “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”. Kết quả phân tích cho thấy, chiều dài trung bình đến chẽ vây đuôi của cá Chỉ vàng đạt 11,3 cm, dao động từ  4,5-15,4 cm. Tương quan chiều dài - khối lượng của cá được mô tả theo phương trình W= 0,000008L3,154 (cá đực), W= 0,000009L3,114 (cá cái) và W=0,00002L2,965 (cá con ). Chiều dài tối đa theo lý thuyết của cá Chỉ vàng là L=16,3 cm; hệ số sinh trưởng K =1,2/năm. Cá Chỉ vàng tham gia sinh sản lần đầu có chiều dài là Lm50 = 9,8 cm. Tỷ lệ đực/cái ở quần thể cá Chỉ vàng là 1,1. Cá Chỉ vàng đẻ rải rác quanh năm và đẻ rộ từ tháng 2 đến tháng 4. Hệ số chết chung của quần thể cá Chỉ vàng được xác định là Z= 4,24/năm; hệ số chết tự nhiên là M=2,39/năm; hệ số chết do khai thác là F= 1,85/năm và hệ số khai thác E là 0,44/năm.

Trích dẫn: Vũ Thị Hậu, Phạm Quốc Huy và Nguyễn Viết Nghĩa, 2017. Một số đặc điểm sinh học của cá chỉ vàng - Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ở vùng biển Tây Nam Bộ, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 49-57.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...