Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 107-113
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/08/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Synthesis benzimidazole derivatives

Từ khóa:

Benzimidazole, sodium metabisulfite, o-phenylenediamine, benzylamine

Keywords:

Benzimidazole, sodium metabisulfite, o-phenylenediamine và benzylamine

 

ABSTRACT

Ten benzimidazole derivatives with various substituents (aza, H, Cl, NO2, CH3) at the C4 and C5 positions on the benzimidazole heterocycles have been successfully synthesized from moderate to excellent yield (41% - 90%). The synthesis made use of a condensation between substituted o-phenylenediamines and benzylamines in the presence of Na2S2O5 as the oxidant. Dimethylsulfoxide (DMSO) proved to be the better solvent than ethanol for this transformation. Reaction time was shortened from 24 hours to 18 hours. 2‑(2‑Chlorophenyl)‑5‑nitro‑1H‑benzimidazole had the best synthetic performance (90%). The structures of these new compounds were confirmed by MS, 1H-NMR and 13C-NMR spectra.

TÓM TẮT

Mười dẫn xuất benzimidazole mang các nhóm thế khác nhau ở các vị trí số 4 và số 5 trên nhân benzimidazole (aza, -H, -Cl, -NO2, -CH3) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất 41% - 90% từ sự ngưng tụ giữa các dẫn xuất o-phenylenediamine và benzylamine, sử dụng sodium metabisulfite (Na2S2O5)là tác nhân oxi hóa. Việc sử dụng dung môi dimethylsulfoxide (DMSO) thay cho ethanol giúp tăng hiệu suất tổng hợp cũng như rút ngắn thời gian phản ứng từ 24 giờ xuống còn 18 giờ cho mỗi phản ứng tổng hợp. Hợp chất 2-(2-chlorophenyl)-5-nitro-1H-benzimidazole cho hiệu suất tổng hợp cao nhất (90%). Cấu trúc của các chất tổng hợp được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm MS,1H‑NMR và 13C‑NMR.

Trích dẫn: Phan Tuyết Nữ, Mai Văn Hiếu và Bùi Thị Bửu Huê, 2016. Tổng hợp dẫn xuất benzimidazole. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 107-113.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...