Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 84-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/08/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Synthesis of N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole derivatives

Từ khóa:

Benzimidazole, N-alkylbenzimidazole, sodium hydrosulfite

Keywords:

Benzimidazole, N-alkylbenzimidazole, sodium hydrosulfite

ABSTRACT

A one-step synthetic pathway of N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole has been developed including in situ reduction/cyclization of N-alkyl-o-nitroanilines and aldehydes using Na2S2O4 as the reducing agent. Based on this method, ten new N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole derivatives have been successfully synthesized in moderate to excellent yields (42-91%). The structures of these new compounds were fully confirmed by various spectroscopic methods such as MS, IR, 1H-NMR and 13C-NMR.

TÓM TẮT

Phương pháp một bước đơn giản gồm sự khử/đóng vòng in situ các N-alkyl-o-nitroaniline và các aldehyde tương ứng tạo ra dẫn xuất N-alkylbenzimidazole sử dụng tác nhân oxy hóa là Na2S2O4. Dựa trên phương pháp này, mười dẫn xuất mới N-(3-morpholinopropyl) benzimidazole đã tổng hợp thành công với hiệu suất từ 42-91%. Cấu trúc của các dẫn xuất được xác nhận bằng các phương pháp phổ nghiệm hiện đại như MS, IR, 1H-NMR và 13C-NMR.

Trích dẫn: Lê Đức Anh, Phùng Văn Bình, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Quốc Châu Thanh và Bùi Thị Bửu Huê, 2017. Tổng hợp dẫn xuất N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 84-92.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...