Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 108-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/06/2017
Ngày nhận bài sửa: 19/06/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Synthesis and cytotoxicity evaluation of naphthalenyl-benzimidazole derivatives

Từ khóa:

Benzimidazole, naphthalene, o-nitroaniline, o-phenyldiamine, Stobbe condensation

Keywords:

Benzimidazole, naphthalene, o-nitroaniline, o-phenyldiamine, Stobbe condensation

ABSTRACT

Benzimidazoles and their derivatives play an important role in medical
field with many pharmacological activitives such as antiinflamatory, antimicrobial, antiviral, antidiabetic and anticancer activity. In this study, four naphthalenyl-benzimidazole derivatives have been successfully synthesized in good yield through a fivestep sequence starting from 2,5‑dimethoxybenzaldehyde. The synthesis made use of the Stobbe condensation followed by cyclization to afford the ethyl 4-acetoxy-5,8-dimethoxy-2-naphthoate core. The ethyl ester moiety was then further converted into the corresponding aldehyde which was then condensed with o‑phenylenediamine and o-nitroaniline derivatives under different conditions to provide 2-naphthalyl-1H-benzimidazole derivatives. The structures of these new compounds were fully confirmed by various spectroscopic methods such as MS, IR, 1H-NMR and 13C-NMR. Cytotoxicity evaluation of two derivatives named 5,8-dimethoxy-3-(5-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)naphthalene-1-ol (6a) and 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-5,8-dimethoxynaphthalen-1-ol (7a) showed that these two compounds possess weak activity against Mouse skin B16 melanoma cell line.

TÓM TẮT

Benzimidazole và các dẫn xuất của chúng đóng vai trò quan trọng
trong lĩnh vực y học với nhiều hoạt tính dược lý như kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, chống đái tháo đường và kháng ung thư. Trong nghiên cứu này, bốn dẫn xuất naphthalene-benzimidazole đã được tổng hợp thành công với hiệu suất tốt qua năm bước bắt đầu từ 2,5-dimethoxybenzaldehyde. Phương pháp tổng hợp sử dụng phản ứng ngưng tụ Stobbe, sau đó đóng vòng tạo khung sườn ethyl-4-acetoxy-5,8-dimethoxy-2-napthoate. Chuyển hóa nhóm chức ethyl ester thành nhóm aldehyde, sau đó ngưng tụ với các dẫn xuất o-phenyldiamine và o-nitroaniline trong những điều kiện khác nhau để tạo thành các dẫn xuất 2-naphthalyl-1H-benzimidazole tương ứng. Cấu trúc của các hợp chất này được xác nhận đầy đủ bằng một số phương
pháp quang phổ như phổ MS, IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Kết quả đánh giá độc tính đối với tế bào ung thư cho thấy hai dẫn xuất
5,8-dimethoxy-3-(5-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)naphthalene-1-ol (6a) và 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-5,8-dimethoxynaphthalen-1-ol (7a) thể hiện độc tính yếu đối với dòng tế bào ung thư da ác tính Mouse skin B16 melanoma.

Trích dẫn: Phùng Văn Bình, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Thị Cẩm Tuyết và Bùi Thị Bửu Huê, 2017. Tổng hợp và đánh giá độc tính đối với tế bào của một số dẫn xuất naphthalenyl-benzimidazole. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 108-117.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...