Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 86-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/08/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

A taxonomic study on Cyanophyta in Dong Thap Muoi conservation area, Tien Giang Province

 

Từ khóa:

Vi khuẩn lam, Chroococcales, Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang, thành phần loài

Keywords:

Cyanobacteria, Chroococcales, ecological sanctuary Dong Thap Muoi – Tien Giang, species composition

ABSTRACT

Species composition of cyanobacteria in the ecological sanctuary Dong Thap Muoi – Tien Giang was studied from September 2015 to August 2016. 49 species of cyanobacteria in 3 orders (Chroococcales, Oscillatoriales, Noctoscales), 8 families, 17 different generas were identified. The Chroococcales was the most dominant species, accounting for 55.1%, with 27 species; followed by 20 species of the Oscillatoriales occupying 40.8%. The Nostocales was the last order with 2 species, occupying 4.1%. Cyanobacteria was distributed but ununiformly in all of the examined research areas, most presented in the D01, D03, D04, D05, and D06 sites. The Chroococcales was dominant in site D04, with 17 species. Synechocystis aquatilis was widely distributed, appearing in all of the 10 examined sites.

TÓM TẮT

Thành phần loài vi khuẩn lam ở Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang được nghiên cứu từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016. Kết quả đã ghi nhận được 49 loài vi khuẩn lam của 3 bộ (Chroococcales, Oscillatoriales, Noctoscales), 8 họ, 17 chi. Trong đó, bộ Chroococcales ưu thế nhất với 27 loài, chiếm 55,1%; tiếp đến là bộ Oscillatoriales với 20 loài chiếm 40,8%. Còn lại thành phần loài ít nhất là bộ Noctoscales với 2 loài, chiếm 4,1%. Tất cả các thủy vực khảo sát đều có sự phân bố của vi khuẩn lam. Thành phần loài vi khuẩn lam phân bố không đều ở các điểm thu mẫu, phân bố nhiều ở các điểm Đ01, Đ03, Đ04, Đ05, và Đ06. Bộ Chroococcales chiếm ưu thế về số lượng loài ở điểm Đ04, với 17 loài. Loài Synechocystis aquatilis có phạm vi phân bố rộng, xuất hiện ở cả 10 điểm khảo sát.

Trích dẫn: Nguyễn Hương Ly và Ngô Thanh Phong, 2016. Thành phần loài vi khuẩn lam (Cyanobacteria) ở Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 86-92.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...