Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 47-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/08/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Channel simulation of optical wireless MIMO communications

Từ khóa:

Internet của vật, LiFi, mô hình kênh truyền, quang không dây, thế hệ thứ 5

Keywords:

5th generation, channel model, Internet of Things LiFi, optical wireless

ABSTRACT

Optical wireless communication is a potential candidate for 5th generation wireless communication systems (5G). The technology is orientated towards a commercial product called LiFi. This is technology for high-speed transmission and is especially effective in applications of Internet of Things (IoT). In order to evaluate the transmission quality of optical wireless systems, the wireless optical channel needs to be simulated through mathematical equations. The popular simulation methods of optical channel nowadays need to take many operations, particularly in the multiple-input and multiple-output (MIMO). In this paper, the response of the MIMO optical wireless communication and methods to reduce the number of operations in determining response of MIMO optical wireless channel were studied. Analysis results show that this method was reduced four times the complexity in 2x2 MIMO antenna configuration with reflection factor of 2.

TÓM TẮT

Truyền thông quang không dây là một ứng viên tiềm năng cho mạng truyền thông không dây thế hệ thứ 5 (5G). Công nghệ này đang hướng tới sản phẩm thương mại mang tên LiFi. Đây là công nghệ truyền dẫn tốc độ cao và đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng Internet của vật (IoT). Để đánh giá chất lượng truyền dẫn trong hệ thống quang không dây, kênh truyền quang không dây cần được mô phỏng thông qua các phương trình toán học. Các phương pháp mô phỏng kênh truyền quang phổ biến hiện nay cần thực hiện nhiều phép tính toán, đặc biệt trong hệ thống nhiều anten phát nhiều anten thu (MIMO). Trong bài báo này, chúng tôi sẽ nghiên cứu về đáp ứng của kênh truyền MIMO quang không dây và phương pháp nhằm giảm số phép tính toán khi xác định đáp ứng kênh truyền MIMO quang không dây. Kết quả phân tích cho thấy phương pháp này đã giảm được số phép tính toán 4 lần trong cấu hình MIMO 2x2 với bậc phản xạ là 2.

Trích dẫn: Phan Cẩm Thảo, Đặng Lê Khoa, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thanh Tú, Lê Hữu Phúc và Nguyễn Hữu Phương, 2017. Mô phỏng kênh truyền cho truyền thông MIMO quang không dây. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 47-55.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...