Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 58-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/09/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

Effects of Mimosa pigra L. in diets on growth performance and carcase characteristics of male crossbred goats (Bach Thao x local)

Từ khóa:

Dê tăng trưởng, khả năng sản xuất, hệ số chuyển hóa thức ăn, bổ sung, tannin

Keywords:

Growing goat, productivity, feed conversion ratio, supplementation, tannin

ABSTRACT

Sixteen growing male crossbred goats (Bach Thao x local) with average live weight of 15.7 ± 0.54 kg were allocated to 4 treatments in a 2*2 factorial arrangement with 4 replications. The first factor was with or without supplementation of Mimosa pigra, the second factor was basal diet of Water spinach or Para grass. Mimosa pigra was supplemented with level of tannin at 30 g/kg dry matter (DM). Water spinach and Para grass were offered ad libitum with the amount of 120% average daily intake. Concentrate supplementation was fed at 120 g/head/day. The trial
lasted 105 days. The results showed that the intakes of DM, organic matter (OM) and crude protein (CP) significantly increased (p<0.05) with  supplemented mimosa in the diets. Daily gain and feed conversion ratio  also significantly increased when increasing the dietary tannin content of Mimosa pigra (p<0.05). It was also shown that improved nutrition, by increasing Mimosa pigra in diets of growing goats, improved feed intake and feed conversion ratio, and consequently increased growth rates.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành trên 16 dê đực lai (Bách Thảo x cỏ) giai đoạn sinh trưởng (15,7 ± 0,54 kg), được bố trí theo thừa số 2 nhân tố với 4 nghiệm thức. Nhân tố thứ nhất bổ sung Mai dương đáp ứng tannin ở mức 30 g/kg vật chất khô, hoặc không bổ sung Mai dương, nhân tố thứ 2 với khẩu phần cơ bản là Rau muống hoặc cỏ Lông tây. Rau muống và cỏ Lông tây được cho ăn tự do ở mức 120% lượng ăn vào. Tất cả khẩu phần được bổ sung thức ăn hỗn hợp 120 g/con/ngày. Thí nghiệm được tiến hành trong 105 ngày. Kết quả chỉ ra rằng mức ăn vào của vật chất khô, chất hữu cơ và protein thô gia tăng khi bổ sung Mai dương trong khẩu phần (p<0,05). Mức tăng trọng bình quân/ ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn cũng gia tăng ở khẩu phần có bổ sung Mai dương (p<0,05). Kết quả của nghiên cứu cho thấy có cải thiện dinh dưỡng bởi sử dụng Mai dương trong khẩu phần đồng thời làm gia tăng mức ăn vào và hệ số chuyển hóa thức ăn và từ đó làm gia tăng tăng trọng của dê tăng trưởng.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hồng và Dương Nguyên Khang, 2017. Ảnh hưởng của Mai dương (Mimosa pigra L.) trong khẩu phần lên mức ăn vào và khả năng sinh trưởng của dê thịt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 58-65.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...