Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 7-10
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 25/01/2016

Accepted date: 08/07/2016

 

This study was aimed to investigate the chemical and biological characteristics of Poon trees Calophyllum inophyllum L. and its extracted oil as starting material for synthesizing biodiesel. Density, seed yield and biomass of Poon trees were investigated in the field for biological characteristics while fatty acid composition and oil quality were determined as chemical characteristics. Seed yield of a ten-year Poon tree was 74.8 kg/tree/year. Poon tree density and biomass were 625 trees/ha and 0.16 ton/tree, respectively; oil yield was 13.4 L/tree/season or 17,187 L/ha/year.  Fatty acid composition of poon oil was found to include 2.35%, 7.62%, 12.4% and 3.44% of stearic, oleic, linoleic and palmitic acids, respectively. Acid value; saponification value; iodine value and oil density were 10.5, 184, 88.8 and 0.94 Kg/L, respectively. Biodiesel produced from the extracted Poon oil contained 91% of fatty acid methyl esters.

KEYWORDS

Calophyllum inophyllum L., biodiesel, poon oil, biomass

Cited as: Ly, L.T.N., Loc, N.X, Linh, D.T.M. and Chiem, N.H., 2016. Biological characteristics of poon trees Calophyllum inophyllum L. and its extracted oil used as starting material for biodiesel production. Can Tho University Journal of Science. Special issue: Renewable Energy: 7-10.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...