Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 08/11/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

The requirements for maintenance and efficiency of dietary protein and energy utilization of snakehead (Channa striata)

Từ khóa:

Cá lóc, hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu quả sử dụng protein

Keywords:

Channa striata, energy efficiency, protein efficiency, snakehead

ABSTRACT

This study was conducted to determine the requirements for maintenance and efficiency of protein and energy utilization of snakedhead (Channa striata) in order to establish the optimal feed formulation in grow-out of snakehead. In the first experiment, five groups of snakehead with different sizes (10 g; 50 g; 100 g; 200 g and 500 g) were not fed for 28 days to determine protein and energy loss, and protein and energy metabolism exponents. In the second experiment, fish was received the referenced diet under satiate feeding conditions to determine digestibility coefficients of feed and nutrients. The third experiment, fish was fed referenced diet at five different feeding rates: 0%, 25%, 50%, 75% and 100% satiation to evaluate the efficiency of protein and energy utilization. The results showed that protein and energy metabolism exponents were 0.76 and 0.82, respectively. Digestibility of the test diet was 75.1%, while that of protein, energy and lipid was 88.6%, 86.1% and 95.1%, respectively. The efficiency of protein and energy utilization of snakehead was 58.2% and 47.6%, respectively. Digestible protein and energy requirements for maintenance of snakehead were 0.41 g/kg0.76/day and 43.7 kJ/kg0.82/day, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc (Channa striata) làm cơ sở phát triển công thức thức ăn tối ưu trong nuôi cá lóc thương phẩm. Thí nghiệm 1 xác định protein, năng lượng tiêu hao, hệ số trao đổi protein, năng lượng của cá lóc với khối lượng khác nhau (10 g; 50 g; 100 g; 200 g and 500 g) và cá lóc không được cho ăn trong suốt thời gian thí nghiệm 28 ngày. Ở thí nghiệm 2, cá được cho ăn thức ăn thí nghiệm thỏa mãn nhằm xác định độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất. Thí nghiệm 3 xác định nhu cầu duy trì, hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc thông qua cho cá lóc ăn các mức khác nhau 0%, 25%, 50%, 75% và 100% nhu cầu. Kết quả cho thấy hệ số trao đổi protein và năng lượng của cá lóc lần lượt là 0,76 và 0,82. Độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc là 75,1%, độ tiêu hóa protein, năng lượng và lipid tương ứng là 88,6%; 86,1% và 95,1%. Hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc là 58,2% và 47,6%. Nhu cầu protein và năng lượng tiêu hao cho duy trì của cá lóc lần lượt là 0,41 g/kg0,76/ngày và 43,7 kJ/kg0,82/ngày.

Trích dẫn: Ngô Minh Dung và Trần Thị Thanh Hiền, 2017. Nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 1-9.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 84-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...