Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 67-76
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 14/01/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Identification of  Actinobacilus pleuropneumoniae based on

apxIVA gene and antibiotic resistance of porcine pneumoniae in Kien Giang province

Từ khóa:

Actinobacillus pleuropneumoniae, apxIVA, gene kháng kháng sinh, heo, Kiên Giang

Keywords:

Actinobacillus pleuropneumoniae, apxIVA, antibiotic resistance genes, pig, Kien Giang province

ABSTRACT

The apxIVA gene has been frequently used as one of the most important molecular marker in the detection of Actinobacillus pleuropneumoniae that cause porcine pneumonia. The research selected 135 samples from nasal swab, lung pig and tonsil for all of ages in households, farm and slaughterhouses, isolated on chocolate agar, identified by PCR method, antibiotic resistance testing by disk diffusion method of Bauer et al. (1966) and PCR. The rate of respiratory disease in swine in Kien Giang province was 11,14%.  and isolation rate of A. pleuropneumoniae in swine in Kien Giang province was 27,69% (18/65). A. pleuropneumoniae isolated in pigs in Kien Giang province was found resistant to antibiotics such as amoxicillin (88.89%), streptomycin (72.22%), gentamicin (66.67%), ampicillin (50.00 %) and colistin (50.00%). The rate of antibiotic resistance genes blaROB-1, strA, strB, aadB, pmrA, pmrB with 33,33%; 27,78%; 72,22%; 38,89%; 33,33% and 33,33% respectively.

TÓM TẮT

Gene apxIVA là một gene độc tố được dùng để xác định vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae (A. pleuropneumoniae) gây bệnh viêm phổi, viêm màng phổi trên heo. Một trăm ba mươi lăm mẫu dịch xoang mũi, hạch hạnh nhân và phổi heo ở các lứa tuổi tại các hộ, trại chăn nuôi và lò giết mổ gia súc tại Kiên Giang được thu thập, phân lập trên môi trường chocolate và làm kháng sinh đồ dựa trên phương pháp khuếch tán trên thạch của Bauer et al. (1966). Tỷ lệ heo bệnh hô hấp ở Kiên Giang là 11,14%. Kỹ thuật PCR sử dụng gene độc tố apxIVA xác định được A. pleuropneumoniae là 27,69% (18/65). Vi khuẩn A. pleuropneumoniae phân lập được trên heo ở tỉnh Kiên Giang đề kháng với các loại kháng sinh amoxicillin (88,89%), streptomycin (72,22%), gentamicin (66,67%), ampicillin (50,00%) và colistin (50,00%). Tỷ lệ các gene kháng kháng sinh blaROB-1, strA, strB, aadB, pmrA, pmrB của vi khuẩn lần lượt là 33,33%; 27,78%; 72,22%; 38,89%; 33,33% và 33,33%.

Trích dẫn: Phan Kim Thanh, Phạm Thị Hồng Chi và Lý Thị Liên Khai, 2017. Xác định Actinobacilus pleuropneumoniae dựa trên gene độc tố apxIVA và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh viêm phổi, màng phổi trên heo tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 67-76.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 54-63
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...