Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 68-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Indigenous knowledge: Current status, application in production and life in An Giang province

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, kiến thức bản địa, lũ, thích nghi

Keywords:

Adaptation, climate change, flood, indigenous knowledge

ABSTRACT

This research was carried out to explore the current status and level of reliability of farmers’ indigenous knowledge and their adaptive capacity to floods in production and life in An Giang province. Results of the research will provide scientific foundation for proposing solutions to conserve and enhance the effectiveness of valuable indigenous knowledge in reducing vulnerability of people living in flooded-prone areas. The study compiled 39 indigenous knowledge and adaptability to floods and weather forecasts in agricultural production and livelihoods of local people in the study area. Of which, 31(indigenous knowledge) remain valuable in predicting and adapting to floods. However, this knowledge has not been specifically recorded and stored appropriately for transmission to the latter and widely shared in the community. The other 8 were no longer relevant (and misleading) to the current context as under human impacts and climate change. The research suggested some solutions to conserve the most valuable indigenous knowledge for pro-active adaptation of local people in changing climate.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu hiện trạng và mức độ tin cậy ứng dụng kiến thức bản địa thích nghi với lũ lụt trong sản xuất và đời sống của nông dân ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả sử dụng kiến thức bản địa trong việc giảm tính dễ bị tổn thương của nông dân vùng lũ lụt. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp được 39 kiến thức bản địa và khả năng thích ứng với lũ lụt, dự báo thời tiết trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân địa phương ở địa bàn nghiên cứu. Trong đó, 31/39 kiến thức bản địa vẫn còn giá trị được người dân sử dụng dự báo thời tiết và thích ứng với lũ lụt trong sản xuất nông nghiệp và đời sống. Tuy nhiên, những kiến thức này chưa được ghi chép cụ thể và lưu trữ phù hợp để truyền lại cho các hệ sau và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng có 8/39 kiến thức bản địa của người dân không còn phù hợp và đã sai lệch so với hiện nay cần nên xem xét trong điều kiện hiện tại do tác động của con người và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát huy kiến thức bản địa vẫn có giá trị trong thích ứng với lũ trong sản xuất nông nghiệp và đời sống trong điều kiện thay đổi của biến đổi khí hậu.

Trích dẫn: Phạm Xuân Phú, Nguyễn Ngọc Đệ và Ngô Thụy Bảo Trân, 2019. Kiến thức bản địa: Hiện trạng, ứng dụng trong sản xuất và đời sống ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 68-78.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 13-25
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...