Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 59-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/09/2016

Ngày nhận bài sửa: 25/03/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Study on the infection rate and antimicrobial resistance of Escherichia coli in ducks in Dong Thap province

Từ khóa:

Đề kháng, Đồng Tháp, E. coli, vịt

Keywords:

Dong Thap, duck, E. coli, resistance

ABSTRACT

This study was carried out from October 2015 to September 2016 in four districts of Dong Thap province. The purpose of this research was to determine the ratio of E. coli infection in the analysis samples, to define the serotypes of pathogenic bacteria and to test the antibiotic susceptibility of E. coli isolated from ducks in Dong Thap province. In Dong Thap, the ducks for eggs are breeded mainly on the field, while the ducks for meat are raised in the captive way. The investigated results on 60,135 ducks showed that 18.36% of the ducks could be suspected by the E. coli infection. The ratios of the appearance of white-green diarrhea, swelled eyes, and neurology symptoms were 99.07%, 68.22%, and 20.69%, respectively. The E. coli infection ratio of the ducks was 99.53% with 81.22% lesion air sacs, 71.36% swell livers, and 12.21% green livers and edematous lungs. The E. coli infection ratios of different breeding methods, ages of duck, purposes of use, or farming seasons do not have statistically significant. The E. coli highly existed in the ducks, mainly was O78 (9.29%), and resited to several antibiotic with MDR phenotype.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 09 năm 2016 ở 4 huyện tại tỉnh Đồng Tháp. Mục đích của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia coli trên mẫu xét nghiệm, định týp huyết thanh vi khuẩn gây bệnh và thử kháng sinh đồ trên E. coli phân lập từ đàn vịt bệnh ở tỉnh Đồng Tháp. Chăn nuôi vịt tại tỉnh Đồng Tháp với phương thức nuôi chạy đồng chủ yếu là vịt chuyên trứng nuôi lấy trứng, phương thức nuôi nhốt chủ yếu là vịt chuyên thịt nuôi lấy thịt. Kết quả khảo sát 60.135 con vịt cho thấy tỷ lệ nghi mắc bệnh là 18,36%. Tần suất xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy phân trắng-xanh, mắt sưng, và thần kinh tương ứng là 99,07%, 68,22%, và 20,69%. Tỷ lệ nhiễm E. coli của đàn vịt là 99,53%, trong đó, tần suất xuất hiện bệnh tích túi khí mờ đục là 81,22%, gan sưng to là 71,36%, gan có màu xanh lục và phổi sung huyết là 12,21%. Tỷ lệ hiện diện bệnh E. coli theo các phương thức nuôi, lứa tuổi, mục đích sử dụng hay theo mùa khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Vi khuẩn E. coli hiện diện trên mẫu phân tích rất cao, chủ yếu thuộc týp huyết thanh O78 (9,29%) và đề kháng với nhiều loại kháng sinh với nhiều kiểu hình đa kháng.

Trích dẫn: Nguyễn Hồng Sang, Hồ Thị Việt Thu và Lý Thị Liên Khai, 2017. Khảo sát tỷ lệ nhiễm và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli trên vịt tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 59-66.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...