Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 34-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 01/11/2016

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

The prevalence and determination of pathogenicity genes in Salmonella Weltevreden on geckos at Soc Trang, Tien Giang and Ben Tre provinces

Từ khóa:

Bến Tre, gene gây bệnh, Salmonella Weltevreden, Sóc Trăng,  thằn lằn, Tiền Giang

Keywords:

Geckos, Salmonella Weltevreden, pathogenicity genes, Soc Trang, Tien Giang, Ben Tre

ABSTRACT

The study was conducted to investigate the prevalence and determination of Salmonella Weltevreden pathogenicity genes on geckos in Soc Trang, Tien Giang and Ben Tre provinces from August 2015 to July 2016. A total of 805 geckos’ feces samples were collected at swine farms, households with livestock activities and households. The results showed 132 samples were positive with  Salmonella at proportion 19,25% and with the predominant serovar being S. Weltevreden was 50/132 strains at rate 35.3%. The prevalence of Salmonella on geckos was not significantly different by samples at swine farms (21,25%) and households with livestock activities (15,87%); however, it was significantly different by samples at swine farms and households without livestock activities (11,88%). Salmonella Weltevreden strains were also found in swine farms (19 strains), households with livestock activities (17 strains) and households (14 strains). Up to 4/4 pathogenicity genes were determined with the proprtion being hilD, sifA, sopB and pefA at 100%. None of the isolated S. Weltevreden strains were resistant to tested antibiotics.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự lưu hành của chủng Salmonella Weltevreden trên thằn lằn ở 3 tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Bến Tre từ tháng 8/2015 đến 7/2016. Từ 805 mẫu phân thằn lằn được thu thập ở các trại chăn nuôi heo, hộ gia đình có chăn nuôi và hộ gia đình không có chăn nuôi heo tìm thấy 132 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella chiếm tỷ lệ 16,40%, trong đó chủng Salmonella Weltevreden là chủng phổ biến nhất với 50/132 chủng (37,88%). Tỷ lệ dương tính với vi khuẩn Salmonella trên thằn lằn không có sự khác nhau giữa trại chăn nuôi (21,25%) và hộ dân có chăn nuôi (15,87%) nhưng có sự khác nhau giữa trại chăn nuôi và hộ dân không có chăn nuôi (11,88%). Có sự lưu hành của các chủng S. Weltevreden tại các trại chăn nuôi (19 mẫu), hộ dân có chăn nuôi (17 mẫu) và hộ không có chăn nuôi (14 mẫu). Có 4/4 gene gây bệnh được phát hiện,  các gene gây bệnh hilD, sifA, sopB và pefA được tìm thấy với tỷ lệ 100%. Không có sự đề kháng với kháng sinh ở các chủng S. Weltevreden phân lập được.

Trích dẫn: Huỳnh Tấn Lộc, Nguyễn Khánh Thuận, Hideki Hayashidani và Lý Thị Liên Khai, 2017. Khảo sát sự hiện diện và xác định các gene gây bệnh của vi khuẩn Salmonella Weltevreden trên thằn lằn tại tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 34-43.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...