Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 51-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 21/11/2016

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

The prevalence and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli on ducks in Can Tho city

Từ khóa:

Đề kháng kháng sinh, E. coli, thành phố Cần Thơ,  vịt

Keywords:

Antibiotic resistance, Can Tho city, ducks, E. coli

 

ABSTRACT

The study was conducted to determine the prevalence of E. coli on ducks in four districts of Can Tho city:  O Mon, Co Do, Thot Not and Vinh Thanh from August 2015 to June 2016. The results showed that E. coli infection rate was 5.55%, the mortality rate was 2.14%. In total 200 ducks with disease symptoms positive rate for E. coli was 100%; The proportion positive for E. coli from feces, liver, spleen, bone marrow and lung were 100%, 81 %, 74.5%, 67.5% and 67%, respectively. Prevalence of E. coli decreased by ages, the highest rate was isolated in duck under five weeks and lowest in duck over twelve weeks. Prevalence of E. coli was not significant between ducks in the fields and farms; however, it was significantly different between rainy season and dry season, breed of ducks. Antimicrobial susceptibility testing showed the high resistance to ampicillin (75.16%) and trimethoprim/sulfamethoxazole (64.71%). The antibiotics were sensitive to E. coli at high rates from 76.47% to 99.35% including ceftazidime, fosfomycin, colistin, gentamicin and norfloxacin. Up to 114/153 strains were multi-resistant to antibiotics with 59 resistant phenotypes. Phenotypic resistance to ampicillin - streptomycin - trimethoprim/ sulfamethoxazole was the most common type.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm E. coli trên vịt tại bốn quận, huyện của thành phố Cần Thơ gồm: Ô Môn, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm E. coli trên vịt là 5,55%, tỷ lệ chết là 2,14%. Trong tổng số 200 vịt nghi bệnh, tỷ lệ dương tính với vi khuẩn E. coli là 100% tỷ lệ dương tính với E. coli từ mẫu phân, gan, lách, tủy xương và phổi lần lượt là 100%, 81%, 74,5%, 67,5% và 67%. Tỷ lệ nhiễm E. coli phụ thuộc lứa tuổi, cao nhất là ở vịt con dưới 5 tuần tuổi và thấp nhất ở là vịt lớn trên 12 tuần tuổi. Tỷ lệ nhiễm E. coli không khác biệt giữa hình thức nuôi chạy đồng và nuôi nhốt nhưng phụ thuộc vào mùa nắng và mùa mưa, giống vịt. Kết quả kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh cho thấy E. coli đề kháng cao với ampicillin (75,16%) và trimethoprim/sulfamethoxazole (64,71%). Các loại kháng sinh còn nhạy cảm với E. coli ở tỷ lệ cao từ 76,47% đến 99,35% là ceitazidime, fosfomycin, colistin, gentamycin và norfloxacin. Có 114/153 chủng có hiện tượng đa kháng cùng lúc nhiều loại kháng sinh với 59 kiểu ghép khác nhau. Kiểu đa kháng phổ biến nhất là kiểu ghép gồm ampicillin - streptomycin - trimethoprim/sulfamethoxazole.

Trích dẫn: Lê Văn Lê Anh và Lý Thị Liên Khai, 2017. Sự lưu hành và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli trên vịt tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 51-58.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...