Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 34-40
Tác giả: Nguyễn Văn Linh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/10/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Assessment of the roadbed slopes stability in landslide areas by adopting the reliability theory

Từ khóa:

Độ nhạy, lý thuyết độ tin cậy, mái dốc, mô phỏng Monte Carlo, ổn định

Keywords:

Monte Carlo simulation, reliability theory, sensitivity, slope, stability

ABSTRACT

Assessing the slope stability is extremely complicated and risky. There are many unexpected and unforeseen incidents occurring during the project’s operation and usage phase. This may be caused by several reasons including inappropriate computational models, inadequate collected data and the unsustainability of soil physical properties. Among these causes, the unsustainability of soil physical properties plays a significant role because it determines the sub-grade stability. The role of this factor is showed clearly in the case of projects carried in adverse conditions. This paper presents the method used to assess the roadbed slopes stability in the landslide areas in which physical properties of soil has changed significantly, by adopting the reliability theory though using Monte Carlo simulation model. The input parameters of this method are random variables following a standard normal distribution. This research will provide the objective point of view regarding assessment of the roadbed slope stability to all practitioners.

TÓM TẮT

Đánh giá ổn định mái dốc nền đường là một vấn đề phức tạp và nhiều rủi ro. Sự phức tạp và rủi ro là do nhiều nguyên nhân như mô hình tính, số liệu khảo sát thăm dò và tính chất cơ lý không bền vững (cơ lý tính yếu) của các lớp đất đá. Do đó, khi các công trình đưa vào vận hành khai thác luôn tiềm ẩn những sự cố khó lường trước được. Trong các nguyên nhân được đề cập trên thì cơ lý tính yếu của các lớp đất đá đóng vai trò cao nhất, quyết định nhất đến tính ổn định nền đường, đặc biệt là khi các công trình làm việc trong các điều kiện bất lợi (mưa, phong hóa,…). Trong bài báo, tác giả đánh giá ổn định mái dốc nền đường vùng có hoạt động sụt lở (trong điều kiện có mưa thấm) theo lý thuyết độ tin cậy khi tính chất cơ lý của các lớp đất đá có sự thay đổi ngẫu nhiên. Bằng phương pháp sử dụng mô phỏng Monte Carlo trên mô hình xác suất, tác giả đánh giá ổn định mái dốc nền đường khi các thông số đầu vào là các biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Kết quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn khách quan hơn khi đánh giá ổn định nền đường.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Linh, 2017. Đánh giá ổn định mái dốc nền đường vùng có hoạt động sụt lở theo lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 34-40.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...