Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 44-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 20/01/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Prevalence and antibiotic resistance of Escherichia coli strains injected in ducks in Hau Giang province

Từ khóa:

E. coli, vịt, đề kháng kháng sinh, Hậu Giang

Keywords:

Antibiotic resistance, duck, E. coli, Hau Giang

ABSTRACT

Study on the prevalence and antibiotic resistance of Escherichia coli in diseased duck in Hau Giang province was carried out from August 2015 to June 2016 with aims to survey prevalence, the distribution of serotype and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from diseased duck in Hau Giang province. The research was conducted methods of bacterial isolation according to Vietnamese standards 5155-90. Simultaneously, the distribution of 4 serotypes: O1, O18, O78, O111 from 110 E. coli serotypes isolated were examined by rapid agglutination on sliders and antibiotic resistance of these serotypes was also screened with 10 antibiotics by methods of disc diffusion. Study results showed that 38 out of 40 ducks flocks were positive with E. coli comprising 95%, and 158 out of 200 specimens including samples of feces, livers, spleens, lungs, and bone marrows comprising 79%. The result of serotyping show that O78 was most popular serogroup (8.18%), followed by O1 (6.36%), O18 (5.45%) and the least one was O111 (3.63%). E. coli was highly resistant to many antibiotics such as: streptomycin and ampicillin, but also highly sensitive to amikacin, fosfomycin. The study results show that colibacillosis was quite popular disease in ducks in Hau Giang province.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016 với mục tiêu khảo sát sự lưu hành bệnh, xác định sự phân bố các chủng và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli phân lập được từ đàn vịt bệnh tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp phân lập vi khuẩn E. coli theo TCVN 5155-90. Đồng thời, sự phân bố của type huyết thanh O1, O18, O78, O111 của 110 chủng vi khuẩn E. coli đã phân lập được khảo sát bằng phản ứng ngưng kết nhanh trên phiến kính  và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli được khảo sát qua việc thực hiện kháng sinh đồ với 10 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy có 38 đàn vịt dương tính với E. coli chiếm tỷ lệ 95%. Kết quả phân lập từ 200 mẫu bệnh phẩm (phân, gan, lách, phổi, tủy xương) có 158 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli chiếm 79%. Kết quả định type huyết thanh cho thấy nhóm O78 chiếm tỷ lệ cao nhất (8,18%), tiếp đến O1 (6,36%), O18 (5,45%) và thấp nhất là O111 (3,63%). Vi khuẩn E. coli đề kháng cao với các loại kháng sinh như streptomycin và ampicillin,.. và vi khuẩn E. coli nhạy cảm cao với amikacin, fosfomycin. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh do vi khuẩn E. coli trên vịt ở tỉnh Hậu Giang khá phổ biến.

Trích dẫn: Lê Thị Thùy Trang, Hồ Thị Việt Thu và Lý Thị Liên Khai, 2017. Khảo sát sự lưu hành và sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên vịt tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 44-50.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...