Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 28-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/12/2015

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

Chemical composition and anti-microbial activity of essential oil from leaves of Piper betel L.

Từ khóa:

Tinh dầu Trầu không, Piper betel L., hoạt tính kháng vi sinh vật

Keywords:

Betel oil, Piper betel L., anti-microbial activity

ABSTRACT

Chemical composition and anti-microbial activity of essential oil from leaves of Piper betel L. collected from Hau Giang province has been investigated. Highest yield of oil (0.63 %) of P. betel L. leaves was successfully extracted by steam distillation. By using gas chromatography - mass spectrometry analysis (GC-MS), we have confirmed that the main component of P. betel L. essential oil is 4-Allyl-1,2-diacetoxybenzene, with content up to 34.55%. The in vitro anti-microbial activity was evaluated by Minimum Inhibitory Concentration (MIC) method. The results showed that the essential oil from betel leaves inhibited the growth of 3 microorganisms species: B. subtillis, F. oxysporum and A. niger with the MIC values of100, 200 and 200 μg/mL, respectively.

TÓM TẮT

Lần đầu tiên, thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá Trầu không (Piper betel L.) thu hái tại tỉnh Hậu Giang được khảo sát. Tinh dầu lá trầu không được ly trích thành công bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước đạt hiệu suất 0,63%. Bằng phương pháp phân tích sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS), thành phần hóa học chính trong tinh dầu lá Trầu không được xác định là hợp chất 4-Allyl-1,2-diacetoxybenzene với hàm lượng 34,55%. Hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu được đánh giá bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật cho thấy tinh dầu Trầu không có khả năng ức chế sự tăng trưởng của 3 chủng vi sinh vật: B. subtillis, F. oxysporum và A. niger với giá trị MIC lần lượt là 100, 200 và 200 μg/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Thị Ngọc Châm, Phạm Khánh Ngọc, Đỗ Duy Phúc, Dương Tùng Kha và Nguyễn Thị Thu Thủy, 2016. Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá trầu không (Piper betel L.), họ hồ tiêu (Piperaceae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 28-32.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...