Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 98-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 27/07/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Career awareness of the tourism industry by French language students from Can Tho University

Từ khóa:

Ngôn ngữ Pháp, Nhân lực du lịch, nhận thức nghề nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Can Tho University, career awareness, French language, tourism human resources

ABSTRACT

Tourism human resources play a decisive role in tourism development. In recent years, the number of international tourists to Vietnam has increased dramatically, requiring the development of international tourism human resources, including French tourism labours. In fact, French speaking labours in tourism are mostly graduates in French Language. Therefore, raising awareness of tourism for French Language students will contribute to responding the demand of French speaking human resources in tourism. This study surveyed career awareness of the tourism industry of 120 French language students at Can Tho University. Research outcomes showed that most of students realize employment opportunities in the tourism industry, but still lack of knowledge and skills about tourism. For that reason, these students need to be equipped with more knowledge and skills about tourism, as well as need to link French language training with tourism training. Since then, a number of solutions were proposed to improve career awareness for students of French Language, meeting the requirements of French speaking tourism human resources in the current international integration trend.

TÓM TẮT

Nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển du lịch. Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng lên mạnh mẽ đòi hỏi phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch quốc tế, trong đó có nguồn nhân lực du lịch tiếng Pháp. Trên thực tế, nguồn nhân lực du lịch tiếng Pháp ở Cần Thơ hầu hết là sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Pháp. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về du lịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực du lịch tiếng Pháp. Nghiên cứu này khảo sát nhận thức nghề nghiệp đối với ngành du lịch của 120 sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết sinh viên đều thấy rõ cơ hội việc làm trong ngành du lịch, nhưng còn thiếu các kiến thức và kỹ năng du lịch. Do đó, sinh viên cần được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng du lịch, cũng như nên gắn kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp với đào tạo ngành Du lịch. Từ đó, nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực du lịch tiếng Pháp trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Trích dẫn: Đào Vũ Hương Giang, Đào Ngọc Cảnh và Huỳnh Văn Đà, 2019. Nhận thức nghề nghiệp đối với ngành du lịch của sinh viên ngôn ngữ pháp, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5C): 98-106.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...