Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 37-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/10/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Effects of stock market capitalization and trade openness on economic growth of the countries participating in TPP

Từ khóa:

Giá trị vốn hóa, mở cửa thương mại, tăng trưởng kinh tế

Keywords:

Economic growth, market capitalization, trade openness, TPP

ABSTRACT

This paper is aimed to examine the impact of the stock market capitalization (stock market) and the trade openness on economic growth of the 11 countries participating TPP (except Brunei having not a stock exchange), including the group of developing countries (Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Vietnam) and the group of developed countries (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, US) during the period from 2000 to 2015. The results based on panel data showed that stock market development positively affects economic growth of developing countries (but not of developed countries); trade openness has a positive impact on economic growth in developed countries (but not significant in developing countries). It is suggested that the planners and the managers select appropriate instruments to promote sustainable economic growth in each group of countries.

TÓM TẮT

Bài viết sử dụng dữ liệu bảng kiểm tra tác động của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán (TTCK) và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại 11 quốc gia tham gia TPP (trừ Brunei chưa có TTCK) gồm: Nhóm các quốc gia đang phát triển (Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Việt Nam) và nhóm quốc gia phát triển (Australia, Canada, Hoa Kỳ, New Zealand, Nhật Bản, Singapore) trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2015. Kết quả cho thấy giá trị vốn hóa TTCK ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế tại nhóm quốc gia đang phát triển (nhưng không tác động đến các quốc gia phát triển); mở cửa thương mại có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tại nhóm quốc gia phát triển (nhưng tác động không có ý nghĩa thống kê đến nhóm quốc gia đang phát triển). Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý và thiết lập chính sách tại từng nhóm quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trích dẫn: Lại Cao Mai Phương, 2017. Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 37-44.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...