Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 70-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/05/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Evaluation effect of bacteriophages in controlling grain rot disease on rice caused by Burkholderia glumae

Từ khóa:

Bệnh thối hạt, Burkholderia glumae, lúa, thực khuẩn thể

Keywords:

Bacteriophages, Burkholderia glumae, grain rot, rice

ABSTRACT

Study on the use of bacteriophage in control of grain rot disease on rice caused by bacterium Burkholderia glumae was conducted in vitro and nethouse conditions. Under in vitro conditions, evaluation of the lytic ability of six bacteriophages i.e. ФHG17, ФVL30, ФVL34, ФVL39, ФAG58 and ФAG60 to host bacterium Burkholderia glumae isolate CT4 revealed that two bacteriophages ФHG17 and ФVL34 expressed higher diameter plaques compared to others. Under nethouse conditions, all six bacteriophages showed effect in reduction of grain rot by spraying a 108 pfu/ml bacteriophage suspension two hour prior pathogen inoculation. The bacteriophage ФVL34 showed highest stability effect in reduction of disease in terms of lower percentage of grain infection and disease scales combined with higher yield compared to the control treatment. Phages ФVL39 and ФAG58 aslo gave good effect in reduction of disease. Disease prevention effect involves to the multiplication of bacteriophages on plant surface after application.

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực khuẩn thể (TKT) trong phòng trừ bệnh thối hạt lúa gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia glumae được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Trong điều kiện in vitro, khi đánh giá khả năng thực khuẩn của sáu dòng TKT bao gồm ФHG17, ФVL30, ФVL34, ФVL39, ФAG58 và ФAG60 đối với vi khuẩn Burkholderia glumae Bur CT4, kết quả cho thấy hai dòng TKT ФHG17 và ФVL34 có đường kính phân giải vi khuẩn cao hơn so với bốn dòng TKT còn lại. Trong điều kiện nhà lưới, tất cả sáu dòng TKT đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh thối hạt khi phun huyền phù TKT với mật số 108 pfu/ml hai giờ trước khi lây bệnh nhân tạo. Dòng TKT ФVL34 cho hiệu quả giảm bệnh thối hạt ổn định cao nhất thông qua tỷ lệ bệnh và cấp bệnh thấp kết hợp với năng suất cao hơn, hiệu quả tiếp theo là dòng TKT ФVL39 và ФAG58. Hiệu quả giảm bệnh liên quan tới sự nhân mật số của TKT trên bề mặt cây trồng sau khi áp dụng.

Trích dẫn: Phan Quốc Huy, Nguyễn Minh Trung, Hồ Cãnh Thịnh và Nguyễn Thị Thu Nga, 2016. Đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể trong phòng trừ bệnh thối hạt trên lúa do vi khuẩn Burkholderia glumae. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 70-78.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...