Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2015) Trang: 97-102
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra độ kiềm thích hợp cho sự phát triển, tỷ lệ sống và chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Nghiên cứu gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với các độ kiềm tương ứng là (i) 80 mg CaCO3/lít; (ii) 100 mg CaCO3/lít; (iii) 120 mg CaCO3/lít; (iv) và 140 mg CaCO3/lít, bể thí nghiệm có thể tích 500 lít/bể, độ mặn 30 ‰, mật độ ương 200 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường trong suốt quá trình ương thích hợp cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm phát triển tốt, tăng trưởng của tôm qua các giai đoạn ở nghiệm thức 100 mg CaCO3/lít và 120 mg CaCO3/lít cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/lít và 160 mg CaCO3/lít. Tỉ lệ sống của tôm cao nhất ở nghiệm thức 100 mg CaCO3/lít (55,4%) và 120 mg CaCO3/lít (60,7%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/lít (30%) và 140 mg CaCO3/lít (25,5%). Về chất lượng của PL15 khi sốc bằng formol và độ mặn cho thấy ở nghiệm thức 100 mg CaCO3/lít và 120 mg CaCO3/lít có tỷ lệ tôm chết thấp và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/lít và 140 mg CaCO3/lít. Vậy khi ương tôm sú ở độ kiềm từ 100 đến 120 mg CaCO3/lít bằng qui trình thay nước cho kết quả tốt nhất. 

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...