Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

hiên cứu nhằm tìm ra độ mặn thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn khác nhau là (i) ương ấu trùng ba khía ở độ mặn 10‰, (ii) 15‰, (iii) 20‰, (iv) 25‰, (v) 30‰ và (vi) 35‰, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, bể ương có thể tích 120 lít, mật độ bố trí là 100 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong suốt quá trình ương các yếu tố môi trường đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng ba khía phát triển tốt, hình thái ba khía trãi qua 4 giai đoạn zoea, 1 giai đoạn megalopa rồi đến ba khía con, đến ngày ương thứ 17 thì hầu hết các nghiệm thức đều xuất hiện ba khía 1. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ba khía 1 lớn nhất ở nghiệm thức 20 ‰ lần lược là 1,69 ± 0,04 mm và 16,9 ± 1,68 % khác biệt có ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...