Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 52-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 18/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Pathological characteristics of the Edwardsiella ictaluri bacteria causing bacillary necrosis disease in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and red tilapia (Oreochromis sp.)

Từ khóa:

Bệnh gan thận mủ, cá điêu hồng (Oreochromis sp.), cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), Edwardsiella ictaluri

Keywords:

Bacillary necrosis of pangasius, Edwardsiella ictaluri, red tilapia (Oreochromis sp.), striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

 

ABSTRACT

The study was carried out to compare the pathological characteristics of the Edwardsiella ictaluri bacterium causing bacillary necrosis disease in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and red tilapia (Oreochromis sp.).  Isolated bacteria which were isolated from striped catfish and red tilapia diseases were identified as Edwardsiella ictaluri based on morphological, physiological, biochemical characteristics, API 20E kit and PCR with specific primers for E. ictaluri. Samples of bacillary necrosis disease have atypical external pathological signs but there are many white spots on the internal organs. Typical histological changes at the location of white spots in liver, spleen and kidney of diseased fish included the formation of granular necrosis and granulomas. The results of pathogenicity experiments showed E. ictaluri strains which were isolated from diseased striped catfish were able to cause bacillary necrosis disease in both striped catfish and red tilapia when injected with lethal dose 50 (LD50). However, injection of E. ictaluri strains which were isolated from diseased red tilapia solely caused bacillary necrosis disease in red tilapia not striped catfish. The LD50 values of E. ictaluri in red tilapia and striped catfish (same size of 7.5 - 10g/fish) were approximately 4.7x103 CFU/mL and 3.6x105 CFU/mL, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh đặc điểm bệnh học của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Các chủng vi khuẩn phân lập từ cá tra và cá điêu hồng mắc bệnh gan thận mủ được định danh là Edwardsiella ictaluri dựa trên những đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E và PCR với cặp mồi đặc hiệu của E. ictaluri. Những mẫu cá bệnh gan thận mủ không có dấu hiệu bệnh lý bên ngoài đặc trưng, bên trong có nhiều đốm trắng trên nội quan. Biến đổi mô học đặc trưng là hiện tượng hoại tử dạng hạt và sự tạo thành các u hạt trên mô gan, thận và tỳ tạng tại vị trí các đốm trắng. Thí nghiệm xác định khả năng gây bệnh ghi nhận vi khuẩn E. ictaluri phân lập từ cá tra bệnh gan thận mủ có khả năng gây bệnh ở cá tra và cá điêu hồng khi tiêm liều LD50. Tuy nhiên, chủng E. ictaluri phân lập từ cá điêu hồng bệnh gan thận mủ chỉ gây bệnh ở cá điêu hồng mà không gây bệnh ở cá tra. Giá trị LD50 của chủng E. ictaluri ở cá điêu hồng và ở cá tra (cùng kích cỡ 7,5 - 10 gram/con) lần lượt khoảng 4,7x103 CFU/mL và 3,6x105 CFU/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2020. Đặc điểm bệnh học của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 52-63.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...