Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Some of characteristics reproductive biology of fish Eleotris melanosoma distributed along the Hau River

Từ khóa:

Cá bống trứng, Sinh học sinh sản, GSI, HSI, CF

Keywords:

Eleotris melanosoma, reproductive biology, Gonadosomatic index, Hepatosomatic index, Conditional factor

ABSTRACT

Study on reproductive biology of Eleotris melanosoma distributed along the Hau River was conducted from August 2012 to July 2013. Results showed that gonadosomatic index (GSI ) of E. melanosoma was low (from 0.23 to 8.89%) and less fluctuation than hepatosomatic index (HSI) (from 0.89 to 7.56 % ); conditional factor (CF) of them was also less fluctuation especially in male fish, in which CF reached the highest value in April and November. Fecundity of E. melanosoma ranged from 49 to 981 egg/g body weight (mean=433±357 egg/g) with total length was 7.0±0.8 cm and total weight was 4.8±2.2 g. Results also showed that during the study period of gonad development of E. melanosoma only reached to a stage IV in 6 stages of gonad development, which suggested that breeding season of E. melanosoma begins from January to December, in which main breeding season was from April to June.

TóM TắT

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống trứng (Eleotris melanosoma) được thực hiện từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013. Kết quả đã cho thấy hệ số thành thục (gonadosomatic index-GSI) của chúng khá nhỏ (từ 0,0,23-8,89%) và ít biến động hơn so với chỉ số tích luỹ năng lượng (hepatosomatic index-HSI) (từ 0,89-7,56%); nhân tố điều kiện (conditional factor-CF) của cá bống trứng ít biến động và đặc biệt là ở cá thể đực và giá trị CF đạt cao nhất ở tháng 4 và 11. Sức sinh sản của cá bống trứng là khá cao (trung bình là 433±357 trứng/g cá cái) và có sự biến động lớn (49-981 trứng/g cá cái) ở kích cỡ trung bình là 7,0±0,8 cm và khối lượng toàn thân trung bình là 4,8±2,2 g. Kết quả cũng cho thấy trong suốt 12 tháng tuyến sinh dục của cá bống trứng đều có xuất hiện đến giai đoạn IV trong 6 giai đoạn phát triển của thang thành thục sinh dục của cá, điều này cho thấy mùa vụ sinh sản của cá bống trứng là quanh năm và tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 6.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...