Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về

ABSTRACT

The aim of study was to evaluate effect of microbial-compost (MC) from compost together with two strains of beneficial bacteria for vegetable cultivation with 50% amount of chemical fertilizers on yield and quality [nitrate concentration in product]. The results showed that using 15-30 tons MC/ha and 50 N ? 24 P2O5 ? 12 K2O kg/ha in leaf-eating vegetable cultivation had fresh biomass as well as vegetable applying 100 N - 48 P2O5 ? 24 K2O kg/ha but nitrate content in leaves was low. In spice vegetable cultivation, no difference of fresh biomass between 15- 30 tons MC/ha - 50 N ? 42,5 P2O5 ? 20 K2O kg/ha treatments and 100 N - 85 P2O5 ? 40 K2O kg/ha treatment; applying 15 - 30 tons MC/ha - 80 N ? 47 P2O5 ? 20 K2O kg/ha in onion-leave cultivation had fresh biomass equivalent as onion-leave applying 160 N - 94 P2O5 ? 40 K2O kg/ha but nitrate content in onion plant was low. Application of 30 tons MC - 99 N ? 69 P2O5 ? 55 K2O kg/ha in balsam-apple, cucumber, turnip cultivation improved pod-yield and quality pod. Analysis of benefit showed that applying MC together with half quantity of inorganic fertilizer in spinach cultivation (the first cropping-season) basella-alba and lettuce cultivation (the second cropping-season) were the highest income; Spice-vegetable and balsam-apple cultivation had the highest benefits in both of two cropping-seasons however the biggest income of cucumber and turnop cultivation in the second cropping-season. Therefore, application of MC not only saved a half concentration of chemical fertilizers for vegetable cultivation but also kept quality products.

Keywords: biomass, microbial-compost, nitrate content, vegetable

Title: Effects of microbial compost on vegetables cultivated on alluvial soil of Long An province

TóM TắT

Mục tiêu của đề tài là đánh giá phân hữu cơ-vi sinh (HCVS) từ sự phân hủy xác bã thực vật của nấm Trichoderma sp. kết hợp với hai chủng vi khuẩn có ích bón cho rau xanh với 50% lượng phân hóa học trên năng suất và chất lượng [thông qua hàm lượng nitrat trong rau]. Kết quả cho thấy bón 15 đến 30 tấn phân HCVS/ha và 50 N ? 24 P2O5 ? 12 K2O kg/ha cho rau ăn lá có năng suất tương đương với bón 100 N - 48 P2O5 ? 24 K2O kg/ha nhưng hàm lượng nitrat thấp. Đối với rau gia vị, bón 15 đến 30 tấn phân HCVS/ha và 50 N ? 42,5 P2O5 ? 20 K2O kg/ha cho năng suất tương đương với rau bón 100 N - 85 P2O5 ? 40 K2O kg/ha; bón 15 đến 30 tấn phân HCVS/ha - 80 N ? 47 P2O5 ? 20 K2O kg/ha cho năng suất tương đương với bón 160 N - 94 P2O5 ? 40 K2O kg/ha cho hành lá; nhưng hàm lượng nitrat thấp. Tuy nhiên, bón 30 tấn phân HCVS/ha - 99 N ? 69 P2O5 ? 55 K2O kg/ha cho khổ qua, dưa leo, đậu bắp đều cải thiện năng suất và chất lượng. Hạch toán kinh tế cho thấy bón phân HCVS kết hợp với phân nửa lượng phân hóa học cho rau muống      (vụ 1) và mòng tơi và cải xanh (vụ 2) có hiệu quả nhất; rau gia vị và khổ qua đều thu lợi cao nhất trong cả 2 vụ. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất ở vụ 2 với dưa leo và đậu bắp. Như vậy, bón phân HCVS cho rau xanh không những tiết kiệm phân nửa lượng phân hóa học mà còn đãm bảo chất lượng sản phẩm.

Từ khóa: hàm lượng nitrat, năng suất, phân hữu cơ-vi sinh, rau xanh

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...