Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

A field experiment was conducted to evaluate effect of microbial-compost on hybrid-corn (Zea mays L.) growth and yield cultivated on an alluvial soil of Song Hau farm, Co Do district - Can Tho city from August 2011 to February, 2012. The results showed that using microbial-compost producing from sedimentation of intensive tra-fish bottom ponds and mixture of four strains nitrogen-fixing Azospirillum lipoferum and Burkholderia vietnamiensis, phosphate-solubilizing Pseudomonas stutzeri and potassium-solubilizing Bacillus subtilis saved up from 50% chemical fetilizer for hybrid-corn cultivation (90kg N, 50kg P2O5, 30kg K2O/ha) however yield did not differ from using 100% chemical fetilizer treatment; application of microbial-compost not only saved 50% chemical fertilizer level, reduced cost, enhanced income but also limited environmental pollution and soil fertility improvement.

Keywords: Economical effect, hybrid-corn, microbial-compost, soil fertility, yield

Title: Effect of microbial-compost on growth and yield of hybrid-corn cultivated on alluvial soil at Song Hau farm, Can Tho city

TóM TắT

Một thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện liên tiếp 2 vụ nhằm đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh đến sự phát triển và năng suất cây bắp lai (Zea mays L.) trồng trên đất phù sa nông trường Sông Hậu, huyện Cờ Đỏ - Thành phố Cần Thơ từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh gồm phân hữu cơ vi sinh (1 tấn/ha) sản xuất từ bùn đáy ao cá tra nuôi công nghiệp và bốn chủng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum và vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis, hòa tan lân Pseudomonas stutzeri và hòa tan kali Bacillus subtilis bổ sung 50% phân hóa học cho bắp lai (90 kg N, 50 kg P2O5, 30 kg K2O/ha) cho năng suất tương đương với nghiệm thức trồng bắp lai bón 100% phân hóa học (180 kg N, 100 kg P2O5, 60 kg K2O/ha), bón phân hữu cơ-vi sinh tiết kiệm 50% lượng phân hóa học, giảm chi phí, tăng thu nhập, hạn chế ô nhiễm môi trường và cải thiện độ phì của đất.

Từ khóa: Bắp lai, độ phì đất, hiệu quả kinh tế, năng suất, phân hữu cơ vi sinh

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...