Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/06/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Application of heterotrophic nitrogen removal Pseudomonas stutzeri and polyphosphate-accumulating Bacillus subtilis for N and P removal in poultry slaughterhouse wastewater treatment process

Từ khóa:

Ammonium, glucose, nước thải từ lò giết mổ gia cầm, orthophosphate, vi khuẩn tích lũy polyphosphate Bacillus subtilis, vi khuẩn chuyển hóa nitơ Pseudomonas stutzeri

Keywords:

Ammonium, glucose, nitrogen removal Pseudomonas stutzeri, orthophosphate, polyphosphate-accumulating Bacillus subtilis, poultry slaughterhouse wastewater

ABSTRACT

The wastewater discharged by poultry slaughterhouse industries is characterized mainly by complex mixture of fats, proteins, carbohydrates from meat, blood, and feather, resulting in much higher biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and total suspended solids (TSS). In this study, using nitrogen removal Pseudomonas stutzeri strain D3b and polyphosphate-accumulating Bacillus subtilis strain DTT001L to remove nitrogen and phosphorus, especially ammonium (NH4+) and dissolved phosphate (orthophosphate-PO43-) in the treatment of poultry slaughterhouse wastewater was performed. The results showed that the bacterial population varied from 6.68-7.14 log10cfu/mL in aerobic conditions in 10-liter containers when wastewater was supplemented with glucose (2.5g/L) and biological fixed contact material (MFCM), subsequently the removal efficiency of NH4+ was from 98.9% to 100% and PO43- was 90.6%-100%, pH value of wastewater from 7 to 9 after 1 day but the values of COD, TSS, TN were higher than the standard of QCVN40:2011/BTNMT. Application of this model in two experiments with higher volume (100-L containers), the results showed that concentrations of NH4+, PO43-, TN, TP, COD, TSS, N-NO2-, N-NO3- in poultry slaughterhouse wastewater met the requirements of the Vietnamese standard (A level of QCVN40: 2011/BTNMT) after 24 hours in experimental 100-L container model.

TÓM TẮT

Các chất ô nhiễm đặc trưng của nước thải lò giết mổ gia cầm công nghiệp là phức hợp các chất béo, protein, carbohydrate từ thịt, máu, da và lông, kết quả làm cho nhu cầu oxy sinh học (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng chất rắn (TSS) trong nước thải rất cao. Vi khuẩn chuyển hóa nitơ Pseudomonas stutzeri dòng D3b và vi khuẩn tích lũy polyphosphate Bacillus subtilis dòng DTT.001L có khả năng loại bỏ nitơ và chuyển hoá phospho, đặc biệt là hàm lượng ammonium (NH4+) và lân hoà tan (orthophosphate-PO43-) trong qui trình xử lý nước thải từ lò giết mổ gia cầm. Kết quả ghi nhận ở mô hình phòng thí nghiệm (thể tích 10-lít), bổ sung glucose (2,5 g/L), kết hợp với giá bám và sục khí, mật số vi khuẩn dao động trong khoảng 6,68-7,14 log10 cfu/mL, hiệu suất loại bỏ NH4+  từ  98,9%-100% và hiệu suất xử lý PO43- từ  90,6%-100%, pH trung bình 7-9 sau 1 ngày xử lý nhưng hàm lượng COD, TSS, TN còn cao, vượt ngưỡng cho phép của QCVN40:2011/BTNMT. Ứng dụng vào mô hình có thể tích lớn hơn (100-lít); kết quả đạt được là: hàm lượng NH4+, PO43-, TN, TP, COD, TSS, N-NO2-, N-NO3- trong nước thải lò mổ gia cầm đạt loại A theo QCVN40:2011/BTNMT sau 24 giờ ở mô hình 100-L.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...