Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 132-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Fermented rice-bran and shrimp feed as supplementary food for Artemia intensive culture in earthen pond

Từ khóa:

Artemia, cám gạo, thức ăn tôm

Keywords:

Artemia, rice-bran, shrimp feed

ABSTRACT

Artemia experiment was carried out in earthen pond (500 m2) in Vinh Chau Station of Can Tho University at Soc Trang province, Viet Nam. Experiment was conduce with 3 different food items Treatment I (control): (Algae + chicken manure); Treatment II (Algae + chicken manure + rice bran) and Treatment III (Algae + chicken manure + shrimp feed). Artemia inoculum was stocked at density of 100 ind/L. After 6 weeks of the experiment, results indicated that growth and population densities through out the culture of all treatments were no statistically significant difference (p>0.05). Fecundity of Artemia in treatment III was highest (53 ± 18 embryo/female), treatment I (43 ± 10 embryo/female) and treatment II was lowest (42 ± 9 embryo/female). Cysts productivity obtained in treatment III was highest (157.22 ± 15.02 kg/ha/crop) and significant differences compared to the others    (p <0.05). ROI was highest in treatment III (3.1 ± 0.4 times) significant difference compared to the treatment I (1.4 ± 0.2 times). The results showed that shrimp feed was more economic efficiency obtained higher than fermented rice bran feed supplement and traditional cultured.

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí trong ao đất tại trại thực nghiệm Vĩnh Châu-Sóc Trăng có diện tích 500 m2/aovới mật độ Artemia 100 con/L. Thức ăn sử dụng ở 3 nghiệm thức là: NT1-đối chứng (Tảo + phân gà), NT2 (Tảo + phân gà + cám gạo) và NT3 (Tảo + phân gà + thức ăn tôm). Sau 6 tuần thí nghiệm, Tăng trưởng và mật độ quần thể của tất cả các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sức sinh sản của Artemia ở NT3 cao nhất (53±18 phôi/con cái), kế đến NT1    (43 ± 10 phôi/con cái) và thấp nhất là NT2 (42 ± 9 phôi/con cái). Năng suất trứng bào xác thu được ở NT3 cao nhất (157,22 ± 15,02 kg/ha/vụ) và khác biệt có ý nghĩa so với 2 nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tỷ suất lợi nhuận cao nhất là NT3 (3,1 ± 0,4 lần) khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (1,4 ± 0,2 lần). Kết quả cho thấy, bổ sung thức ăn tôm số 0 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với bổ sung cám gạo ủ men hoặc nuôi truyền thống.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...