Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 20-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/11/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Factors affecting the decision to purchase voluntary health insurance of people in Can Tho City

Từ khóa:

Yếu tố ảnh hưởng, quyết định mua, bảo hiểm y tế tự nguyện, mô hình phân tích

Keywords:

Factors, purchase decision, voluntary health insurance, analysis model

ABSTRACT

This study was conducted to analyze factors that affecting the purchase decision voluntary health insurance (VHI) of people in Can Tho City. Primary data was collected by interviewing 207 people living in three districts: Ninh Kieu, Binh Thuy and Cai Rang. Probit model was used to identify the factors affecting the decision to purchase voluntary health insurance. The result of Probit model indicates that health status, gender, frequency of health care, education and communicaton have significant influence on interviewees’ desire to access better quality health services when they choose VHI.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện của người dân thành phố Cần Thơ. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn theo bảng câu hỏi cấu trúc với 207 đáp viên sống tại 3 quận của thành phố Cần Thơ là Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Đề tài sử dụng mô hình Probit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua BHYT tự nguyện của người dân thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng sức khỏe, giới tính, trình độ học vấn, tuyên truyền và số lần khám chữa bệnh có ảnh hưởng đến quyết định mua BHYT tự nguyện của người dân.

Trích dẫn: Lê Cảnh Bích Thơ, Võ Văn Tuấn và Trương Thị Thanh Tâm, 2017. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 20-25.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...