Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 35-40
Tác giả: Lê Thị Kim út
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2016

Ngày nhận bài sửa: 10/03/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Historical novel and conception of southern writers in the early twentieth century for historical novel

Từ khóa:

Liên văn bản, quan niệm về thể loại, tiểu thuyết lịch sử, văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX

Keywords:

Intertextuality, conception of literary genre, historical novel, Southern Literature in the early twentieth century

ABSTRACT

From the interpretation of the historical novel, the article analyses the concept of historical novel by writers of the South. The key point in the conception of the Southern writers of historical novels be analyzed are: the historical novel should ensure historical accuracy with considerable events, character involved directly into the events of history, the role of central character and has the purpose of reconstructing history from the orthodox viewpoint. The attention to aspects of the daily lives of historical figures is also considered an aesthetic advancement of Southern writers.

TÓM TẮT

Từ việc trình bày một số diễn giải về tiểu thuyết lịch sử, bài viết đi vào phân tích quan niệm về tiểu thuyết lịch sử của các nhà văn Nam Bộ. Những luận điểm then chốt trong quan niệm của các nhà văn Nam Bộ về tiểu thuyết lịch sử sẽ được phân tích là: tiểu thuyết lịch sử cần đảm bảo độ chính xác lịch sử với những sự kiện có tầm vóc, nhân vật có can dự trực tiếp vào biến cố lịch sử, đóng vai trò nhân vật trung tâm và có mục đích tái hiện lại lịch sử theo quan điểm chính thống. Việc chú ý đến khía cạnh đời sống thường ngày của nhân vật lịch sử cũng được xem là một quan điểm thẩm mỹ tiến bộ của các nhà văn Nam Bộ.

Trích dẫn: Lê Thị Kim Út, 2017. Tiểu thuyết lịch sử và quan niệm của các nhà văn Nam Bộ đầu thế kỷ XX về tiểu thuyết lịch sử. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 35-40.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...