Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Thế Huệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/11/2016

Ngày nhận bài sửa: 12/02/2017

Ngày duyệt đăng: 30/08/2017

 

Title:

Growth and development of VA06 grass and Ghine TD58 in Eakar district, Dak Lak province

Từ khóa:

Chất khô, Ghine TD58, năng suất, protein thô, VA06

Keywords:

VA06, Ghine TD58, high yield, dry matter, crude protein

ABSTRACT

The experiment was implemented in order to assess the growth, performance and palatability of two grasses VA06 (Varisme 06) and Ghine TD58 (Panacum maximum TD 58) grown as feed for beef cattle in Ea Kar District, Dak Lak Province. The results showed that VA06 and Ghine TD58 well developed in Ea Ka district. VA06 potentially strong sprout buds were 24.45/dust, while the TD Guinea grass shoots were 10 buds/dust. VA06 grass height at 60 days of age reached 190 cm and, trunk diameter of 2.35 cm. While Ghine TD58 reached 0.96 cm at 60 days. The fresh yield of VA06 and Ghine TD58 was 515.2 and 360 tons /ha/year, and dry matter yield was 83.57 and 73.94 tons/ha year; and the crude protein yield was from 8.19 to 8.74 tons/ha/year, respectively. Beef cattle loves eating both two these grass varieties, edible ratio was high (from 96 to-100%) when grass was cut from 30 to 40 days.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và độ ngon miệng của 2 giống cỏ VA06 và Ghine TD 58 trồng làm thức ăn cho bò thịt tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả thu được cho thấy cỏ VA06 và Ghine TD 58 phát triển tốt tại Ea Kar. Cỏ VA06 có khả năng đâm chồi mạnh đạt 24,45 chồi/bụi, trong khi đó cỏ Ghine TD đạt 10 chồi/bụi. Chiều cao của cỏ VA06 lúc 60 ngày tuổi đạt 190 cm, đường thân của VA06 đạt 2,35 cm, đối với cỏ Ghine TD 58 đường kính gốc đạt 0,96 cm.Cỏ VA06 và Ghine TD58 có năng suất chất xanh cao đạt tương ứng là 515,2 và 360 tấn/ha/năm, năng suất chất khô đạt 83,57 và 73,94 tấn/ha/năm. Năng suất protein đạt 8,19 – 8,74 tấn/ha/năm. Bò thịt rất ưa thích ăn hai loại cỏ này, tỷ lệ ăn được rất cao đạt 96,33% - 100% khi cắt cỏ ở 30 – 40 ngày tuổi.

Trích dẫn: Phạm Thế Huệ, 2017. Sinh trưởng và phát triển của cỏ VA06 và Ghine TD58 tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 1-6.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...