Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 104-107
Tác giả: Dang Huynh Mai
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/11/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Ho Chi Minh Thought with Pedagogy Schools in the Resistance Base of the South-West region of Vietnam

Từ khóa:

Trường sư phạm, vùng kháng chiến, giáo dục toàn diện, phương pháp giảng dạy, đường lối chính trị

Keywords:

Pedagogy schools, revolution base, comprehensive education, teaching method, political lines

 

ABSTRACT

Pedagogy Schools in the Resistance Base shows the strategy vision of Vietnamese Communist Party, and Uncle Ho to education and training within the achievements of developing and defending the Father Land. Teaching and Learning's contents of the schools were based on Ho Chi Minh's thought as a guidance for all activities. Pedagogy students were educated to work for revolution’s achievements and to sacrifice for Father Land defense. Activities of pedagogy schools in the revolutionaty region were comprehensive characters and suitable for current reforming requirements. Although there were hearvy bombing and large number of people were killed daily, but the revolutionary ideal was kept passionate in each teacher and student.

TÓM TẮT

Trường Sư phạm trong vùng căn cứ kháng chiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ đối với hoạt động giáo dục, đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung dạy và học tại Trường Sư phạm kháng chiến luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Học viên Sư phạm luôn được giáo dục tất cả vì sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động của nhà trường mang tính toàn diện, phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay. Mặc dù vào thời kì ấy bom đạn và sự hy sinh mất mát luôn xảy ra hằng ngày, nhưng lý tưởng cách mạng vẫn nồng cháy trong mỗi nhà giáo cũng như học viên.

Trích dẫn: Đặng Huỳnh Mai, 2016. Tư tưởng hồ chí minh với trường sư phạm kháng chiến Khu vực Tây nam bộ, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 104-107.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...