Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 26/04/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

An application of Fuzzy Analytic Network Process and Goal Programming for green supplier selection

Từ khóa:

Lựa chọn nhà cung ứng, phân tích mạng, quy hoạch mục tiêu, số mờ 

Keywords:

Analytic Network Process, fuzzy number, Goal Programming, supplier selection  

ABSTRACT

Supplier selection is a multi-criterion decision problem which includes both qualitative and quantitative factors and has a strategic importance for many companies. The objective of the article is to propose a Fuzzy Analytic Network Process and Goal Programming (FANP and GP) model which could be used to green supplier selection and allocation. First, green suppliers are selected by Fuzzy Analytic Network Process method which fuzzy numbers are used to evaluate and be transferred to real numbers, Super Decision software is applied to solve FANP and the results of method are weights among criterias and suppliers. After that, a goal programming model to order allocation for suppliers is built from the results of the FANP model and solved by Lingo software. A case study used data from a wood company was done to test the proposed model. The results showed the feasibility of the proposed model.

TÓM TẮT

Lựa chọn nhà cung ứng là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí bao gồm các yếu tố định tính và định lượng và có tính quan trọng chiến lược với các công ty. Mục tiêu của đề tài là ứng dụng phương pháp Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming (FANP và GP) để lựa chọn nhà cung ứng xanh và phân bổ đơn hàng. Trước tiên, các nhà cung ứng xanh được lựa chọn bằng phương pháp FANP trong đó số mờ được sử dụng để đánh giá và được chuyển về số thực, phần mềm Super Decision được ứng dụng để giải FANP và từ đó trọng số giữa các tiêu chí và nhà cung ứng được tìm ra. Sau đó, mô hình GP để phân bổ đơn hàng cho các nhà cung ứng được xây dựng từ kết quả của mô hình FANP và được giải bằng phần mềm Lingo. Một nghiên cứu trường hợp điển hình sử dụng dữ liệu của một công ty gỗ được thực hiện để kiểm tra mô hình. Kết quả cho thấy tính khả thi của mô hình được đề xuất.

Trích dẫn: Trần Thị Nhật Hồng, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Hoàng Thơ, Lê Thị Diễm Phương và Huỳnh Tấn Phong, 2017. Ứng dụng Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming trong lựa chọn nhà cung ứng xanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 50-57.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...