Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 12-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 23/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

The determinants of firm efficiency in Vietnam

Từ khóa:

Doanh nghiệp, hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, hiệu quả hoạt động, Việt Nam

Keywords:

Efficiency, firm, production frontier function, Vietnam

ABSTRACT

The study is aimed to estimate and determine factors influencing the technical Inefficiency of the firms in Vietnam. Panel data of 1,561 firms operating in agriculture, manufacture, construction, and  finance from the Vietnam Enterprises Survey conducted by the General Statistics Office in 2010 – 2014, including 4,683 observations were used to estimate a stochastic Cobb-Douglas production frontier function where the dependent variable was gross revenues and the independent variables were capital, labor and costs of material inputs. The results showed that though the average efficiency level of the firms was relatively high, 86,76%, the variation in efficiency across firms was remarkable. Therefore, low-efficient firms had great potential to improve  efficiency. In addition, firm-specific efficiency level was found dependent on the capital structure, tangible assets, growth rate, size, and types of ownership.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này ước lượng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 1.561 doanh nghiệp thuộc các ngành:  nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; và tài chính ngân hàng và bảo hiểm, được trích từ Điều tra Doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện giai đoạn 2010 – 2014 bao gồm 4.683 quan sát. Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas được sử dụng để ước tính hiệu quả hoạt động với doanh thu thuần là biến số chỉ đầu ra và vốn, lao động, chi phí là các yếu tố đầu vào. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả hoạt động trung bình của các doanh nghiệp đạt được tương đối cao, 86,76%. Tuy nhiên, hiệu quả giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn. Kết quả này cho thấy tiềm năng cải thiện doanh thu của các doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bao gồm: cấu trúc vốn, quy mô doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng và tài sản hữu hình.

Trích dẫn: Lý Phương Thùy, Vương Quốc Duy và Phạm Lê Thông, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 12-22.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...