Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 61-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 20/08/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Application of optimal model and MCE in building sustainable agricultural land use planning in Giong Rieng district, Kien Giang province

Từ khóa:

Đất nông nghiệp, huyện Giồng Riềng, MCE, mô hình toán tối ưu, quy hoạch sử dụng đất

 

Keywords:

Agriculture land, Giong Rieng district, land use planning, multi-criteria evaluation, optimization mathematics model

         

ABSTRACT

 The research was conducted to explore important factors affecting the changes of land use systems related to the destruction of forest areas in Giong Rieng district, Kien Giang province. The approaches applied in the study include secondary data collection, household interviews, the multi-criteria evaluation (MCE), land evaluation (LE) and the optimization mathematics model (Solver). The findings had identified the economic factor had a significant role in determining the land use of local farmers. Besides, the agricultural land-use scenarios to ensure people’s livelihood and protect the scale of the forest land were proposed. The results revealed that the integration of the three methods MCE, LE (FAO, 1976), and optimization mathematic model (Solver) in land use planning helped the local council and farmers optimize the use of their land and preserve the sustainable development of the ecosystem.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố gây ra các thay đổi trong sử dụng đất đai, làm suy giảm diện tích đất rừng tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Phương pháp nghiên cứu bao gồm thu thập số liệu thứ cấp, phỏng vấn nông hộ, mô hình đánh giá đa tiêu chí (MCE), đánh giá thích nghi đất đai và mô hình toán tối ưu (công cụ Solver). Kết quả đã xác định được nhóm yếu tố kinh tế có ảnh hưởng quan trọng nhất đến việc thay đổi sử dụng đất của người dân địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất được các phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp có thể đảm bảo được sinh kế cho người dân nhưng vẫn bảo vệ được diện tích đất trồng rừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tích hợp 3 mô hình đánh giá đất đai, đánh giá đa tiêu chí và mô hình toán tối ưu trong lập quy hoạch sử dụng đất cơ bản đã giúp chính quyền địa phương và người dân sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tối ưu và bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững.

Trích dẫn: Tôn Thất Lộc, Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ và Nguyễn Đức Nguyên, 2019. Ứng dụng mô hình toán tối ưu và đánh giá đa tiêu chí trong lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững cho huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 61-69.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...