Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 48-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 14/08/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Effects of calcium contents in diet on growth and reproductivity of black apple snail (Pila polita) broodstock

Từ khóa:

Hàm lượng can-xi, nuôi vỗ, ốc bươu đồng, Pila polita, sinh sản

Keywords:

Black apple snail, calcium contents, Pila polita, spawning

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the effects of different calcium contents in diet on the maturation and reproductive efficiency of black apple snail (Pila polita). Snail broodstocks were fed with 5 calcium levels; triplicates for each as follow 1% (Ca1); 3% (Ca3); 5% (Ca5); 7% (Ca7) and 9% (Ca9). Snail broodstock with shell height of 35.5 – 42.4 mm were reared in the tarpaulin tanks (1 × 1 × 1 m) with the density of 60 snails/tank and the ratio of male: female was 1: 1. After 90 days of culture, mean GSI of snails in Ca5 (6.3% in male; 13.0% in female) was higher than that of Ca7 (5.7%; 10.2%) and significantly different (p<0.05) with Ca1 (3.9%; 6.3%). Spawning frequency of broodstocks in Ca5 (1.11 clutch/week/m2), Ca7 (0.89 clutch/week/m2) were significant difference (p<0.05) compared to those in Ca1 (0.47 clutch/week/m2), Ca3 (0.72 clutch/week/m2) or Ca9 (0.75 clutch/week/m2). Snails in Ca5 also obtained the highest reproduction efficiency (202 eggs/clutch), Ca7 (187 eggs/clutch) and significantly different (p<0.05) from Ca1 (122 eggs/clutch), Ca3 (169 eggs/clutch) and Ca9 (183 eggs/clutch). The results show that diet with a calcium content of 5% indicated higher results in the maturity and reproduction of black apple snail compared to other calcium contents.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của các hàm lượng calcium đến quá trình thành thục và hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng (Pila polita). Ốc được cho ăn 5 hàm lượng calcium khác nhau với 3 lần lặp lại cho mỗi hàm lượng calcium lần lượt là: 1% (Ca1); 3% (Ca3); 5% (Ca5); 7% (Ca7) và 9% (Ca9). Ốc bố mẹ có chiều cao vỏ từ 35,5 - 42,4 mm được nuôi trong bể lót bạt (kích thước 1×1×1 m) với mật độ 60 con/bể và tỉ lệ đực:cái là 1:1. Kết quả sau 90 ngày nuôi vỗ cho thấy, hệ số thành thục (GSI) của ốc bươu đồng ở Ca5 là cao nhất (6,3% ở con đực; 13,0% ở con cái), kế đến Ca7 (5,7%; 10,2%) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với Ca1 (3,9%; 6,3%). Ốc nuôi vỗ ở nghiệm thức Ca5 có tần suất sinh sản là 1,11 tổ/tuần/m2, kế tiếp Ca7 (0,89 tổ/tuần/m2) và nhiều hơn (p<0,05) so với Ca1 (0,47 tổ/tuần/m2), Ca3 (0,72 tổ/tuần/m2) hay Ca9 (0,75 tổ/tuần/m2). Sức sinh sản của ốc bươu đồng đạt cao nhất ở Ca5 (202 trứng/tổ), kế đến Ca7 (187 trứng/tổ) và khác biệt (p<0,05) so với Ca1 (122 trứng/tổ), Ca3 (164 trứng/tổ) và Ca9 (183 trứng/tổ). Kết quả nghiên cứu chứng tỏ rằng thức ăn chế biến với hàm lượng calcium 5% đã cho kết quả thành thục sinh dục và hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng cao hơn so với các hàm lượng calcium khác.

Trích dẫn: Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2019. Kết quả nuôi vỗ ốc bươu đồng (Pila polita) dưới ảnh hưởng của hàm lượng calcium khác nhau trong thức ăn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 48-56.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 117-126
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 38-50
Tải về
20 (2022) Trang: 841-852
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
19 (2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
05 (2019) Trang: 360-370
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...