Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 107-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Factors affecting the motivation in learning of economics students in Can Tho university

Từ khóa:

Động lực học tập, Sự tác động của nhân tố, Sinh viên kinh tế, Đại học Cần Thơ

Keywords:

Can Tho university, economics students, impact factors, motivation in learning

 

ABSTRACT

Motivation is an important element of effective instruction and is fundamental to the learning process (Slavin, 2008). Motivation creates a powerful energy source that makes learners act and maintain action to achieve learning goals. Learning outcomes, things learnt and applied in practice, will have great influence on learners’ later career. While previous studies indicated that learning motivation is affected by groups of elements relating to school, family, friend and student characteristics, this paper focused on university - related factors affecting learning motivation of economics students based on a survey of 495 students of College of Economics at Can Tho University. The results showed that their learning motivation was affected positively by main factors including extracurricular activities, quality of teachers, curricula, learning conditions and learning environment.

TÓM TẮT

Động lực học tập là một trong những thành phần có tính chất then chốt nhất trong việc học tập (Slavin, 2008). Động lực học tập tạo nên một nguồn sức mạnh, một nguồn năng lực mạnh mẽ khiến chủ thể hành động và duy trì hành động để đạt được kết quả. Kết quả học tập, những gì mà sinh viên học và ứng dụng được vào thực tiễn có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này của họ. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng động lực học tập của sinh viên chịu tác động bởi các nhóm nhân tố thuộc về nhà trường, nhân tố thuộc về gia đình và nhân tố thuộc về đặc tính cá nhân của sinh viên đó. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu các nhân tố tác động thuộc về nhà trường đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần thơ. Kết quả khảo sát từ 495 sinh viên kinh tế cho thấy các nhân tố tác động bao gồm các hoạt động phong trào, chất lượng giảng viên, chương trình đào tạo, điều kiện học tập và môi trường học tập có tác động tích cực  đến động lực học tập của sinh viên.

Trích dẫn: Hoàng Thị Mỹ Nga và Nguyễn Tuấn Kiệt, 2016. Phân tích các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 107-115.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...